02154103تلفن تماس

میلگرد آجدار از پر کاربرد ترین محصولات فلزی در صنعت ساختمان و سازه های بتنی می باشد که به همین دلیل بر جستگی هایی بر روی میلگرد ایجاد می شود تا در هنگام ساخت بتن مصلح، موجب چسبندگی بیشتر و انسجام بهتری شود. میلگرد آجدار در استاندارد های A2-A3 و A4 در بازار موجود است که از این بین، میلگرد آجدار با استاندارد A3 تقاضای بیشتری دارد. قیمت میلگرد آجدار بسته به کارخانه تولید کننده آن کمی متفاوت است. در سایت آهن پرایس می توانید با مقایسه قیمت میلگرد آجدار اکثر کارخانه ها نسبت به خرید محصول مورد نظر اقدام نمائید. از جمله کارخانه های تولید کننده میلگرد در ایران می توان به: ذوب آهن اصفهان، فولاد کویر کاشان، فولاد خراسان، فولاد قزوین، آریا ذوب، پرشین، هیربد، آریان فولاد و ... اشاره نمود.

میلگرد آجدار سایز: 8

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 کویرکاشان استاندارد A3 26,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 ظفربناب استاندارد A2 25,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 سیادن ابهر استاندارد A2 25,400 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 فولاد قزوین استاندارد A2 24,900 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 آناهیتا گیلان استاندارد A2 24,800 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 هیربد زرندیه استاندارد A2 24,700 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 24,800 200 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 پرشین فولاد استاندارد A2 25,600 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 کاوه تیکمه داش استاندارد A2 24,700 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 10

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 کویرکاشان استاندارد A3 26,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 شاهرود استاندارد A3 24,000 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 ظفربناب استاندارد A2 24,800 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 سیادن ابهر استاندارد A2 24,200 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 فولاد قزوین استاندارد A2 24,200 200 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 آناهیتا گیلان استاندارد A2 24,400 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 آریان فولاد استاندارد A3 24,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 هیربد زرندیه استاندارد A2 24,100 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 24,350 150 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 پرشین فولاد استاندارد A3 25,600 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 کاوه تیکمه داش استاندارد A2 24,300 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 نیشابور استاندارد A3 25,300 3600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 امیرکبیر خزر استاندارد A3 23,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 12

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 کویرکاشان استاندارد A3 25,600 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 شاهرود استاندارد A3 23,800 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 ظفربناب استاندارد A3 24,000 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 سیادن ابهر استاندارد A2 24,200 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 فولاد قزوین استاندارد A2 24,200 200 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 24,600 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 24,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 آریان فولاد استاندارد A3 24,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 هیربد زرندیه استاندارد A3 23,900 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 23,850 250 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 پرشین فولاد استاندارد A3 24,800 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
12 نیشابور استاندارد A3 24,800 3600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 14

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 کویرکاشان استاندارد A3 25,600 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 شاهرود استاندارد A3 23,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 ظفربناب استاندارد A3 24,400 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 سیادن ابهر استاندارد A3 23,600 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 24,600 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 آناهیتا گیلان استاندارد A3 24,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 آریان فولاد استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 هیربد زرندیه استاندارد A3 23,600 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 23,850 250 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 پرشین فولاد استاندارد A3 24,200 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 امیرکبیر خزر استاندارد A3 23,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
14 نیشابور استاندارد A3 24,300 3600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 16

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 کویرکاشان استاندارد A3 25,600 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 شاهرود استاندارد A3 23,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 ظفربناب استاندارد A3 24,400 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 سیادن ابهر استاندارد A3 23,600 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 24,600 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 آناهیتا گیلان استاندارد A3 24,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 آریان فولاد استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 هیربد زرندیه استاندارد A3 23,600 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 23,850 250 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 پرشین فولاد استاندارد A3 23,900 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 امیرکبیر خزر استاندارد A3 23,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
16 نیشابور استاندارد A3 24,300 3600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 18

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 کویرکاشان استاندارد A3 25,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 شاهرود استاندارد A3 23,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 ظفربناب استاندارد A3 24,400 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 سیادن ابهر استاندارد A3 23,600 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 24,000 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 آناهیتا گیلان استاندارد A3 24,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 آریان فولاد استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 هیربد زرندیه استاندارد A3 23,600 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 23,850 250 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 پرشین فولاد استاندارد A3 23,900 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
18 نیشابور استاندارد A3 24,300 3600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 20

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 کویرکاشان استاندارد A3 25,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 شاهرود استاندارد A3 23,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 ظفربناب استاندارد A3 24,400 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 سیادن ابهر استاندارد A3 23,600 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 24,000 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 آناهیتا گیلان استاندارد A3 24,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 آریان فولاد استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 هیربد زرندیه استاندارد A3 23,600 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 23,850 250 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 پرشین فولاد استاندارد A3 23,900 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 امیرکبیر خزر استاندارد A3 23,500 8300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
20 نیشابور استاندارد A3 24,300 3600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 22

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 کویرکاشان استاندارد A3 25,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 شاهرود استاندارد A3 23,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 ظفربناب استاندارد A3 24,400 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 سیادن ابهر استاندارد A3 23,600 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 24,000 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 آناهیتا گیلان استاندارد A3 24,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 آریان فولاد استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 هیربد زرندیه استاندارد A3 23,600 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 پرشین فولاد استاندارد A3 23,900 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
22 نیشابور استاندارد A3 24,300 3600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 25

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
25 کویرکاشان استاندارد A3 25,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
25 شاهرود استاندارد A3 23,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
25 ظفربناب استاندارد A3 24,400 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
25 سیادن ابهر استاندارد A3 23,600 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
25 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 24,000 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
25 آناهیتا گیلان استاندارد A3 24,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
25 آریان فولاد استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
25 هیربد زرندیه استاندارد A3 23,600 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
25 پرشین فولاد استاندارد A3 23,900 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
25 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
25 نیشابور استاندارد A3 24,300 3600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 28

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
28 کویرکاشان استاندارد A3 25,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
28 شاهرود استاندارد A3 23,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
28 ظفربناب استاندارد A3 24,400 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
28 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 24,000 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
28 آناهیتا گیلان استاندارد A3 24,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
28 آریان فولاد استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
28 هیربد زرندیه استاندارد A3 23,600 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
28 پرشین فولاد استاندارد A3 23,900 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
28 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
28 نیشابور استاندارد A3 24,300 3600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 32

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
32 کویرکاشان استاندارد A3 25,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
32 شاهرود استاندارد A3 23,300 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
32 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 24,000 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
32 آناهیتا گیلان استاندارد A3 24,100 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
32 آریان فولاد استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
32 هیربد زرندیه استاندارد A3 23,600 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
32 پرشین فولاد استاندارد A3 23,900 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
32 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 24,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
32 نیشابور استاندارد A3 24,800 3600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 36

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
36 کویرکاشان استاندارد A3 25,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 40

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
40 کویرکاشان استاندارد A3 25,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید