میلگرد  آجدار میله‌ای فولادی است  که برجستگی هایی بر روی آن ایجاد می شود تا در هنگام ساخت بتن مسلح، بهتر به بتن بچسبد و انسجام بیشتری داشته باشد. قیمت میلگرد آجدار بسته به کارخانه ی تولید کننده آن کمی متفاوت است. در آهن پرایس شما می توانید برای خرید میلگرد آجدار، قیمت  اکثر کارخانه ها را با هم مقایسه و در نهایت تصمیم بگیرید ازکدام کارخانه خرید کنید. برخی از کارخانه هایی که در ایران میلگرد آجدار تولید می کنند عبارتند از: ذوب‌آهن اصفهان، فولاد کویر کاشان، فولاد خراسان ، فولاد قزوین ، فولاد آلیاژی ایران ،آریاذوب، شاهین بناب ، آریان‌فولاد و...

میلگرد آجدار سایز: 8
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 فولاد قزوین استاندارد A2 15,920 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
8 کویرکاشان استاندارد A3 17,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
8 آناهیتا گیلان استاندارد A2 16,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
8 ظفربناب استاندارد A2 16,800 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
8 هیربد زرندیه استاندارد A2 16,550 50 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
8 سیادن ابهر استاندارد A2 16,350 50 1396/02/30 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 10
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 فولاد قزوین استاندارد A2 15,220 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
10 شاهرود استاندارد A3 16,450 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
10 کویرکاشان استاندارد A3 17,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
10 آناهیتا گیلان استاندارد A2 16,400 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
10 پرشین فولاد استاندارد A3 16,250 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
10 ظفربناب استاندارد A2 16,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
10 هیربد زرندیه استاندارد A2 15,900 100 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
10 نیشابور استاندارد A3 16,900 0 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
10 سیادن ابهر استاندارد A2 15,550 200 1396/02/30 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 12
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 فولاد قزوین استاندارد A2 15,220 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
12 شاهرود استاندارد A3 16,250 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
12 کویرکاشان استاندارد A3 16,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
12 پرشین فولاد استاندارد A3 15,450 150 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
12 ظفربناب استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
12 هیربد زرندیه استاندارد A3 15,750 50 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
12 نیشابور استاندارد A3 16,400 0 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
12 سیادن ابهر استاندارد A2 15,550 200 1396/02/30 اطلاعات بیشتر
12 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 16,430 0 1396/02/26 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 14
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 فولاد قزوین استاندارد A3 15,220 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
14 شاهرود استاندارد A3 15,850 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
14 کویرکاشان استاندارد A3 16,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
14 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
14 پرشین فولاد استاندارد A3 15,450 150 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
14 ظفربناب استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
14 هیربد زرندیه استاندارد A3 15,450 300 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
14 نیشابور استاندارد A3 15,900 0 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
14 سیادن ابهر استاندارد A3 15,550 200 1396/02/30 اطلاعات بیشتر
14 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 16,430 0 1396/02/26 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 16
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 فولاد قزوین استاندارد A3 15,220 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 شاهرود استاندارد A3 15,850 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 کویرکاشان استاندارد A3 16,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 پرشین فولاد استاندارد A3 15,450 150 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 ظفربناب استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 هیربد زرندیه استاندارد A3 15,450 300 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
16 نیشابور استاندارد A3 15,900 0 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
16 سیادن ابهر استاندارد A3 15,550 200 1396/02/30 اطلاعات بیشتر
16 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 16,430 0 1396/02/26 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 18
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 فولاد قزوین استاندارد A3 15,220 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
18 شاهرود استاندارد A3 15,850 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
18 کویرکاشان استاندارد A3 16,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
18 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
18 پرشین فولاد استاندارد A3 15,450 150 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
18 ظفربناب استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
18 هیربد زرندیه استاندارد A3 15,450 300 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
18 نیشابور استاندارد A3 15,900 0 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
18 سیادن ابهر استاندارد A3 15,550 200 1396/02/30 اطلاعات بیشتر
18 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 15,950 20 1396/02/26 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 20
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 فولاد قزوین استاندارد A3 15,220 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
20 شاهرود استاندارد A3 15,850 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
20 کویرکاشان استاندارد A3 16,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
20 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
20 پرشین فولاد استاندارد A3 15,450 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
20 ظفربناب استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
20 هیربد زرندیه استاندارد A3 15,450 300 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
20 نیشابور استاندارد A3 15,900 0 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
20 سیادن ابهر استاندارد A3 15,550 200 1396/02/30 اطلاعات بیشتر
20 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 15,950 20 1396/02/26 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 22
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 شاهرود استاندارد A3 15,850 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
22 کویرکاشان استاندارد A3 16,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
22 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
22 پرشین فولاد استاندارد A3 15,450 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
22 ظفربناب استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
22 هیربد زرندیه استاندارد A3 15,450 300 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
22 نیشابور استاندارد A3 15,900 0 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
22 سیادن ابهر استاندارد A3 15,550 200 1396/02/30 اطلاعات بیشتر
22 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 15,780 0 1396/02/26 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 25
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
25 شاهرود استاندارد A3 15,850 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
25 کویرکاشان استاندارد A3 16,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
25 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,100 16098 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
25 پرشین فولاد استاندارد A3 15,450 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
25 ظفربناب استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
25 هیربد زرندیه استاندارد A3 15,450 300 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
25 نیشابور استاندارد A3 15,900 0 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
25 سیادن ابهر استاندارد A3 15,550 200 1396/02/30 اطلاعات بیشتر
25 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 15,950 20 1396/02/26 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 28
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
28 شاهرود استاندارد A3 15,850 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
28 کویرکاشان استاندارد A3 16,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
28 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
28 پرشین فولاد استاندارد A3 15,750 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
28 ظفربناب استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
28 هیربد زرندیه استاندارد A3 15,450 300 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
28 نیشابور استاندارد A3 15,900 0 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
28 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 15,780 0 1396/02/26 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 32
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
32 شاهرود استاندارد A3 16,250 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
32 کویرکاشان استاندارد A3 16,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
32 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
32 پرشین فولاد استاندارد A3 15,750 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
32 هیربد زرندیه استاندارد A3 15,450 300 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
32 نیشابور استاندارد A3 16,400 0 1396/03/02 اطلاعات بیشتر
32 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 15,780 0 1396/02/26 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 36
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
36 کویرکاشان استاندارد A3 16,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 40
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
40 کویرکاشان استاندارد A3 16,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید