میلگرد آجدار از پر کاربرد ترین محصولات فلزی در صنعت ساختمان و سازه های بتنی می باشد که به همین دلیل بر جستگی هایی بر روی میلگرد ایجاد می شود تا در هنگام ساخت بتن مصلح، موجب چسبندگی بیشتر و انسجام بهتری شود. میلگرد آجدار در استاندارد های A2-A3 و A4 در بازار موجود است که از این بین، میلگرد آجدار با استاندارد A3 تقاضای بیشتری دارد. قیمت میلگرد آجدار بسته به کارخانه تولید کننده آن کمی متفاوت است. در سایت آهن پرایس می توانید با مقایسه قیمت میلگرد آجدار اکثر کارخانه ها نسبت به خرید محصول مورد نظر اقدام نمائید. از جمله کارخانه های تولید کننده میلگرد در ایران می توان به: ذوب آهن اصفهان، فولاد کویر کاشان، فولاد خراسان، فولاد قزوین، آریا ذوب، پرشین، هیربد، آریان فولاد و ... اشاره نمود.

میلگرد آجدار سایز: 8
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 فولاد قزوین استاندارد A2 16,920 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
8 کویرکاشان استاندارد A3 17,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
8 آناهیتا گیلان استاندارد A2 17,300 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
8 ظفربناب استاندارد A2 17,550 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
8 سیادن ابهر استاندارد A2 17,150 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
8 هیربد زرندیه استاندارد A2 17,800 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
8 پرشین فولاد استاندارد A2 18,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 10
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 شاهرود استاندارد A3 17,500 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
10 فولاد قزوین استاندارد A2 16,220 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
10 کویرکاشان استاندارد A3 17,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
10 آریان فولاد استاندارد A3 16,800 100 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
10 آناهیتا گیلان استاندارد A2 17,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
10 ظفربناب استاندارد A2 17,350 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
10 سیادن ابهر استاندارد A2 16,450 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
10 هیربد زرندیه استاندارد A2 17,200 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
10 پرشین فولاد استاندارد A3 17,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
10 نیشابور استاندارد A3 17,350 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 12
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 شاهرود استاندارد A3 17,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 فولاد قزوین استاندارد A2 16,220 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 کویرکاشان استاندارد A3 17,300 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 آریان فولاد استاندارد A3 16,800 16800 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 17,100 60 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 ظفربناب استاندارد A3 16,850 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 سیادن ابهر استاندارد A2 16,450 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 هیربد زرندیه استاندارد A3 16,900 150 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 پرشین فولاد استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 نیشابور استاندارد A3 16,850 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 14
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 شاهرود استاندارد A3 16,800 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
14 کویرکاشان استاندارد A3 17,300 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
14 آریان فولاد استاندارد A3 16,500 500 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
14 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
14 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 17,100 60 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
14 ظفربناب استاندارد A3 16,850 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
14 سیادن ابهر استاندارد A3 16,450 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
14 هیربد زرندیه استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
14 پرشین فولاد استاندارد A3 17,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
14 نیشابور استاندارد A3 16,350 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 16
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 شاهرود استاندارد A3 16,800 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
16 کویرکاشان استاندارد A3 17,300 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
16 آریان فولاد استاندارد A3 16,500 500 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
16 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
16 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 17,100 60 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
16 ظفربناب استاندارد A3 16,850 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
16 سیادن ابهر استاندارد A3 16,450 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
16 هیربد زرندیه استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
16 پرشین فولاد استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
16 نیشابور استاندارد A3 16,350 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 18
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 شاهرود استاندارد A3 16,800 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
18 کویرکاشان استاندارد A3 17,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
18 آریان فولاد استاندارد A3 16,500 500 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
18 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
18 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
18 ظفربناب استاندارد A3 16,850 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
18 سیادن ابهر استاندارد A3 16,450 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
18 هیربد زرندیه استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
18 پرشین فولاد استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
18 نیشابور استاندارد A3 16,350 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
18 فولاد قزوین استاندارد A3 15,820 0 1396/03/27 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 20
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 شاهرود استاندارد A3 16,800 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
20 کویرکاشان استاندارد A3 17,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
20 آریان فولاد استاندارد A3 16,500 500 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
20 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
20 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
20 ظفربناب استاندارد A3 16,850 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
20 سیادن ابهر استاندارد A3 16,450 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
20 هیربد زرندیه استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
20 پرشین فولاد استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
20 نیشابور استاندارد A3 16,350 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
20 فولاد قزوین استاندارد A3 15,820 0 1396/03/27 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 22
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 شاهرود استاندارد A3 16,800 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
22 کویرکاشان استاندارد A3 17,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
22 آریان فولاد استاندارد A3 16,500 500 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
22 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
22 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
22 ظفربناب استاندارد A3 16,850 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
22 سیادن ابهر استاندارد A3 16,450 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
22 هیربد زرندیه استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
22 پرشین فولاد استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
22 نیشابور استاندارد A3 16,350 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 25
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
25 شاهرود استاندارد A3 16,800 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
25 کویرکاشان استاندارد A3 17,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
25 آریان فولاد استاندارد A3 16,500 500 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
25 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
25 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
25 ظفربناب استاندارد A3 16,850 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
25 سیادن ابهر استاندارد A3 16,450 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
25 هیربد زرندیه استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
25 پرشین فولاد استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
25 نیشابور استاندارد A3 16,350 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 28
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
28 شاهرود استاندارد A3 16,800 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
28 کویرکاشان استاندارد A3 17,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
28 آریان فولاد استاندارد A3 16,500 250 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
28 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
28 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
28 ظفربناب استاندارد A3 16,850 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
28 هیربد زرندیه استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
28 پرشین فولاد استاندارد A3 17,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
28 نیشابور استاندارد A3 16,350 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 32
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
32 شاهرود استاندارد A3 17,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
32 کویرکاشان استاندارد A3 17,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
32 آناهیتا گیلان استاندارد A3 16,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
32 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
32 هیربد زرندیه استاندارد A3 16,700 50 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
32 پرشین فولاد استاندارد A3 17,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
32 نیشابور استاندارد A3 16,850 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 36
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
36 کویرکاشان استاندارد A3 17,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
میلگرد آجدار سایز: 40
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
40 کویرکاشان استاندارد A3 17,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید