02154103تلفن تماس

میلگرد آجدار از پر کاربرد ترین محصولات فلزی در صنعت ساختمان و سازه های بتنی می باشد که به همین دلیل بر جستگی هایی بر روی میلگرد ایجاد می شود تا در هنگام ساخت بتن مصلح، موجب چسبندگی بیشتر و انسجام بهتری شود. میلگرد آجدار در استاندارد های A2-A3 و A4 در بازار موجود است که از این بین، میلگرد آجدار با استاندارد A3 تقاضای بیشتری دارد. قیمت میلگرد آجدار بسته به کارخانه تولید کننده آن کمی متفاوت است. در سایت آهن پرایس می توانید با مقایسه قیمت میلگرد آجدار اکثر کارخانه ها نسبت به خرید محصول مورد نظر اقدام نمائید. از جمله کارخانه های تولید کننده میلگرد در ایران می توان به: ذوب آهن اصفهان، فولاد کویر کاشان، فولاد خراسان، فولاد قزوین، آریا ذوب، پرشین، هیربد، آریان فولاد و ... اشاره نمود.

میلگرد آجدار سایز: 8

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 ظفربناب استاندارد A2 23,100 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
8 آناهیتا گیلان استاندارد A2 22,200 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
8 هیربد زرندیه استاندارد A2 22,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
8 سیادن ابهر استاندارد A2 23,400 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
8 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 22,100 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
8 فولاد قزوین استاندارد A2 22,000 350 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
8 کاوه تیکمه داش استاندارد A2 21,500 1000 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 10

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 کویرکاشان استاندارد A3 24,300 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 شاهرود استاندارد A3 21,900 2600 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 ظفربناب استاندارد A2 22,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 آناهیتا گیلان استاندارد A2 21,800 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 آریان فولاد استاندارد A2 20,200 600 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 هیربد زرندیه استاندارد A2 21,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 سیادن ابهر استاندارد A2 20,700 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 سیادن ابهر استاندارد A3 21,200 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 21,200 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 امیرکبیر خزر استاندارد A2 21,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 پرشین فولاد استاندارد A3 21,900 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 فولاد قزوین استاندارد A2 20,170 1000 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 کاوه تیکمه داش استاندارد A2 21,300 1000 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 جهان فولاد غرب استاندارد A2 20,800 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر
10 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 23,500 200 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 12

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 کویرکاشان استاندارد A3 23,400 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 23,450 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 شاهرود استاندارد A3 21,500 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 ظفربناب استاندارد A2 22,400 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,500 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 آریان فولاد استاندارد A2 20,200 600 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 هیربد زرندیه استاندارد A3 21,200 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 سیادن ابهر استاندارد A2 20,700 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 20,650 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 امیرکبیر خزر استاندارد A3 21,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 پرشین فولاد استاندارد A3 21,800 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 فولاد قزوین استاندارد A2 20,170 1000 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 جهان فولاد غرب استاندارد A2 20,200 600 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 جهان فولاد غرب استاندارد A3 20,700 600 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,000 800 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
12 میانه استاندارد A3 20,800 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 14

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 کویرکاشان استاندارد A3 23,400 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 23,450 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 شاهرود استاندارد A3 21,000 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 ظفربناب استاندارد A3 22,400 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,500 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 سیادن ابهر استاندارد A3 20,700 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 حسن رود(انزلی) استاندارد A2 20,650 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 امیرکبیر خزر استاندارد A3 20,900 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 پرشین فولاد استاندارد A3 20,900 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 جهان فولاد غرب استاندارد A3 20,200 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,000 800 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 میانه استاندارد A3 20,800 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
14 سیادن ابهر استاندار A4 21,500 300 1396/06/25 اطلاعات بیشتر
14 آریان فولاد استاندارد A2 21,400 0 1396/06/23 اطلاعات بیشتر
14 آریان فولاد استاندارد A3 21,400 0 1396/06/23 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 16

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 کویرکاشان استاندارد A3 23,400 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 23,450 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 شاهرود استاندارد A3 21,000 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 ظفربناب استاندارد A3 22,400 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,500 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 آریان فولاد استاندارد A3 20,200 600 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 سیادن ابهر استاندارد A3 20,700 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 20,650 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 امیرکبیر خزر استاندارد A3 20,900 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 پرشین فولاد استاندارد A3 20,900 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 جهان فولاد غرب استاندارد A3 20,200 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,000 800 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 میانه استاندارد A3 20,800 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
16 آریان فولاد استاندارد A2 20,700 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر
16 سیادن ابهر استاندار A4 21,500 300 1396/06/25 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 18

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 کویرکاشان استاندارد A3 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,800 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 شاهرود استاندارد A3 21,000 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 ظفربناب استاندارد A3 22,400 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,500 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 آریان فولاد استاندارد A3 20,200 600 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 سیادن ابهر استاندارد A3 20,700 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 20,650 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 امیرکبیر خزر استاندارد A3 20,900 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 پرشین فولاد استاندارد A3 20,900 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 جهان فولاد غرب استاندارد A3 20,200 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,000 800 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 میانه استاندارد A3 20,800 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
18 سیادن ابهر استاندار A4 21,500 300 1396/06/25 اطلاعات بیشتر
18 آریان فولاد استاندارد A2 20,900 20900 1396/06/25 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 20

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 کویرکاشان استاندارد A3 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,800 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 شاهرود استاندارد A3 21,000 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 ظفربناب استاندارد A3 22,400 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,500 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 آریان فولاد استاندارد A3 20,200 600 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 سیادن ابهر استاندارد A3 20,700 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 حسن رود(انزلی) استاندارد A3 20,650 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 امیرکبیر خزر استاندارد A3 20,900 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 پرشین فولاد استاندارد A3 20,900 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 جهان فولاد غرب استاندارد A3 20,200 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,000 800 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 میانه استاندارد A3 20,800 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
20 آریان فولاد استاندارد A2 20,700 0 1396/06/27 اطلاعات بیشتر
20 سیادن ابهر استاندار A4 21,500 300 1396/06/25 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 22

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 کویرکاشان استاندارد A3 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
22 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,800 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
22 شاهرود استاندارد A3 21,000 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
22 ظفربناب استاندارد A3 22,400 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
22 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,500 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
22 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
22 سیادن ابهر استاندارد A3 20,700 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
22 پرشین فولاد استاندارد A3 20,900 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
22 جهان فولاد غرب استاندارد A3 20,200 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
22 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,000 800 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
22 میانه استاندارد A3 20,800 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 25

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
25 کویرکاشان استاندارد A3 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
25 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,800 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
25 شاهرود استاندارد A3 21,000 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
25 ظفربناب استاندارد A3 22,400 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
25 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,500 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
25 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
25 سیادن ابهر استاندارد A3 20,700 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
25 پرشین فولاد استاندارد A3 20,900 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
25 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,000 800 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
25 میانه استاندارد A3 20,800 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 28

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
28 کویرکاشان استاندارد A3 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
28 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,800 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
28 ظفربناب استاندارد A3 22,400 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
28 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,500 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
28 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
28 پرشین فولاد استاندارد A3 21,400 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
28 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,000 800 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
28 میانه استاندارد A3 20,800 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 32

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
32 کویرکاشان استاندارد A3 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
32 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 22,800 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
32 شاهرود استاندارد A3 21,000 200 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
32 آناهیتا گیلان استاندارد A3 21,500 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
32 هیربد زرندیه استاندارد A3 20,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
32 پرشین فولاد استاندارد A3 21,400 100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
32 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 21,000 800 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
32 میانه استاندارد A3 20,800 400 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 36

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
36 کویرکاشان استاندارد A3 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

میلگرد آجدار سایز: 40

سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
40 کویرکاشان استاندارد A3 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید