نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی است که به دو صورت مرکب و منفرد در ساختمان سازی به کار گرفته می شود. نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود .نبشی ها به دو صورت تولید می شوند:

نبشی پرسی،نوعی نبشی است که ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید

نبشی فابریک،از همان ابتدای پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

نبشی ها با ۲مشخصه شناخته می شوند:

۱-اندازه بال ها

۲-ضخامت

در سایت آهن پرایس شما میتوانید با مراجعه به قسمت مربوطه از قیمت نبشی تولیدی کارخانه های مختلف مطلع شوید و با مقایسه قیمت ها اقدام به خرید نبشی از کارخانه مورد نظر خود نمایید.برخی از کارخانه های تولید کننده نبشی عبارتند از: ناب تبریز، شکفته ، ظهوریان ، آریان فولاد ، جاوید بناب، منظومه و...

نبشی ضخامت: 2
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 25*25 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 18,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2 30*30 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 18,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
2 40*40 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 18,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
نبشی ضخامت: 3
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3 50*50 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 17,000 100 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
3 30*30 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 16,200 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
3 20*20 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 18,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
3 25*25 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 18,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
3 30*30 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 18,400 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
3 40*40 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 18,400 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
3 40*40 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 16,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
3 30*30 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 16,200 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
نبشی ضخامت: 4
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
4 40*40 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 16,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
4 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 16,900 100 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
4 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 16,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
4 50*50 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 16,900 100 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
4 40*40 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
4 40*40 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 18,250 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
4 50*50 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 18,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
4 40*40 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 16,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
4 50*50 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 16,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
4 40*40 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 16,200 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
نبشی ضخامت: 5
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
5 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 16,700 900 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
5 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 16,700 900 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
5 70*70 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 18,000 300 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
5 50*50 منظومه 6 متری ST37 کارخانه 16,580 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
5 50*50 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 16,800 200 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
5 50*50 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
5 50*50 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 18,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
5 50*50 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 16,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
5 50*50 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 16,200 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
نبشی ضخامت: 6
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
6 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 16,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
6 70*70 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 16,700 900 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
6 80*80 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 16,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
6 60*60 منظومه 6 متری ST37 کارخانه 16,580 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
6 60*60 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
6 60*60 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 16,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
6 60*60 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 16,200 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
نبشی ضخامت: 7
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
7 80*80 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 16,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
7 70*70 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 18,300 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
نبشی ضخامت: 8
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 80*80 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 16,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
8 80*80 منظومه 6 متری ST37 کارخانه 16,580 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
8 80*80 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 16,100 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
8 80*80 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 16,800 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
8 80*80 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 16,200 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
نبشی ضخامت: 10
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 100*100 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 16,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
10 100*100 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 16,800 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
10 100*100 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 16,200 50 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
نبشی ضخامت: 12
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 120*120 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 16,800 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید