02154103تلفن تماس

نبشی از جمله پروفیل های ساختمانی است که به صورت مرکب و منفرد در صنعت ساختمان به کار می رود. نبشی ها ابعاد مختلفی دارند که از آنها برای اتصالات پل ها به ستون و یا تیرآهن ها و یا سایر اتصالات در فونداسیون استفاده می شود؛ همچنین از نبشی برای ساخت ستون و خرپا نیز استفاده میشود. نبشی ها به دو صورت پرسی و فابریک تولید می شوند. نبشی پرسی بصورت یک ورق با طول 6 متر بوده که از وسط عرض خم شده و به شکل نبشی در می آید. نبشی فابریک از همان ابتدای روند تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می شود. مشخصه نبشی ها در شناخت 1-اندازه بال ها 2-ضخامت می باشد. برای اطلاع از قیمت نبشی کارخانه های ناب تبریز، شکفته، ظهوریان، آریان فولاد، جاوید بناب و منظومه علاوه بر سایت ما می توانید از طریق تلفن با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

نبشی ضخامت: 2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 30*30 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 25,750 1000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
2 40*40 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 25,850 800 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
2 25*25 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 25,050 2000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 3

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3 40*40 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,900 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
3 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,700 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
3 40*40 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 24,500 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
3 50*50 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 24,700 200 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
3 30*30 نستا 6 متری ST37 کارخانه 24,000 1000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
3 30*30 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 24,800 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
3 30*30 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 25,450 1000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
3 40*40 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 25,450 1000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
3 25*25 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 25,050 2000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
3 20*20 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 27,050 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
3 30*30 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 24,800 0 1396/05/25 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 4

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
4 40*40 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,600 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
4 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,600 400 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
4 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,700 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
4 40*40 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 24,500 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
4 50*50 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 24,500 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
4 50*50 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 24,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
4 40*40 نستا 6 متری ST37 کارخانه 24,000 1000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
4 40*40 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 24,800 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
4 40*40 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 25,300 1000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
4 50*50 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 25,300 1000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
4 40*40 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 24,700 0 1396/05/25 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
5 40*40 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 25,300 200 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
5 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,600 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
5 70*70 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 25,000 200 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 24,500 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 24,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 منظومه 6 متری ST37 کارخانه 23,800 600 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 24,800 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 25,150 1000 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 24,700 0 1396/05/25 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 6

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
6 40*40 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 25,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
6 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
6 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
6 70*70 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,900 200 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
6 80*80 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,700 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
6 60*60 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 24,500 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
6 60*60 منظومه 6 متری ST37 کارخانه 23,800 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
6 60*60 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 24,800 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
6 60*60 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 24,700 0 1396/05/25 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 7

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
7 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
7 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 25,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
7 70*70 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 27,000 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
7 80*80 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,600 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 8

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 25,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 70*70 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 25,000 100 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 80*80 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,500 300 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 80*80 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 24,500 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 80*80 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 24,800 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
8 80*80 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 24,700 0 1396/05/25 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 10

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 100*100 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 24,500 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 100*100 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 24,500 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
10 100*100 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 24,800 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 12

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 120*120 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 24,500 500 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید