02154103تلفن تماس

نبشی از جمله پروفیل های ساختمانی است که به صورت مرکب و منفرد در صنعت ساختمان به کار می رود. نبشی ها ابعاد مختلفی دارند که از آنها برای اتصالات پل ها به ستون و یا تیرآهن ها و یا سایر اتصالات در فونداسیون استفاده می شود؛ همچنین از نبشی برای ساخت ستون و خرپا نیز استفاده میشود. نبشی ها به دو صورت پرسی و فابریک تولید می شوند. نبشی پرسی بصورت یک ورق با طول 6 متر بوده که از وسط عرض خم شده و به شکل نبشی در می آید. نبشی فابریک از همان ابتدای روند تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می شود. مشخصه نبشی ها در شناخت 1-اندازه بال ها 2-ضخامت می باشد. برای اطلاع از قیمت نبشی کارخانه های ناب تبریز، شکفته، ظهوریان، آریان فولاد، جاوید بناب و منظومه علاوه بر سایت ما می توانید از طریق تلفن با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

نبشی ضخامت: 2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 30*30 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 20,400 1100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 20*20 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 24,300 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 30*30 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 24,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 25*25 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 24,200 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
2 40*40 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 3

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3 30*30 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 22,600 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 40*40 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 30*30 نستا 6 متری ST37 کارخانه 21,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 30*30 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 21,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 40*40 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 50*50 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 40*40 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 20,400 1100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 40*40 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
3 30*30 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 4

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
4 40*40 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 40*40 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,650 50 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 50*50 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,650 50 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 40*40 نستا 6 متری ST37 کارخانه 21,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 40*40 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 21,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 50*50 منظومه 6 متری ST37 کارخانه 20,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 40*40 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 50*50 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 60*60 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 50*50 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 20,400 1100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 40*40 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,350 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 50*50 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,350 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
4 50*50 زنجان 6 متری ST37 کارخانه 21,400 500 1396/06/22 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
5 45*45 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 22,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
5 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
5 70*70 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 22,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
5 75*75 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 23,300 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,650 50 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 21,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 منظومه 6 متری ST37 کارخانه 20,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
5 60*60 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
5 60*60 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 20,400 1100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,350 150 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
5 50*50 زنجان 6 متری ST37 کارخانه 20,800 300 1396/06/27 اطلاعات بیشتر
5 60*60 زنجان 6 متری ST37 کارخانه 20,800 300 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 6

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
6 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,600 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
6 70*70 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 23,300 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
6 75*75 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 23,300 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
6 80*80 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,900 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
6 60*60 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,650 50 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
6 60*60 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 21,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
6 60*60 منظومه 6 متری ST37 کارخانه 20,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
6 60*60 زنجان 6 متری ST37 کارخانه 20,800 300 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 7

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
7 80*80 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
7 80*80 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 20,400 1100 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
7 70*70 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 26,500 0 1396/06/25 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 8

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 80*80 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
8 100*100 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 23,300 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
8 80*80 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,650 50 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
8 80*80 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 21,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
8 80*80 سدید قم 6 متری ST37 کارخانه 20,800 1400 1396/06/27 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 10

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 100*100 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 22,000 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 100*100 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,650 50 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
10 100*100 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 21,500 0 1396/06/28 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 12

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 120*120 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 22,200 300 1396/06/28 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید