02154103تلفن تماس

ورق های فولادی روی اندود شده را ورق گالوانیزه می نامند. از " روی "  برای محافظت از خوردگی آهن استفاده می شود. در گالوانیک کردن آهن، فلز مادر توسط لایه ای از فلز محافظ (که معمولا روی است) پوشانده می شود. میزان مقاومت پوشش گالوانیزه مناسب با ضخامت آن متفاوت است. گالوانیزه کردن یکی از اقتصادی ترین روش های محافظت از فولاد ها می باشد؛ چرا که علی رغم شکستگی پوشش، از زنگ زدن آنها نیز محافظت می کند. از جمله روش های اقتصادی گالوانیزه کردن، غوطه وری ورق آهن در حوضچه مذاب است. قیمت ورق گالوانیزه در سایت ما بصورت روزانه اعلام می شود. ورق گالوانیزه هفت الماس، کاشان و شهر کرد جزو نام های آشنا در بازار ایران می باشند.

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.2 1000 هفت الماس رول کارخانه 52,400 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.3

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.3 1000 هفت الماس رول کارخانه 41,700 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.3 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 38,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.3 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 38,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.3 1000 کاشان رول کارخانه 37,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.3 1250 کاشان رول کارخانه 37,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.4

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.4 1000 هفت الماس رول کارخانه 38,700 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.4 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 36,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.4 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 36,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.4 1000 کاشان رول کارخانه 36,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.4 1250 کاشان رول کارخانه 36,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.4 1000 شهرکرد رول کارخانه 36,610 2310 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.45

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.45 1000 هفت الماس رول کارخانه 38,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.45 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 36,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.45 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 36,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.45 1000 کاشان رول کارخانه 35,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.45 1250 کاشان رول کارخانه 35,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 37,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 34,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 34,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 کاشان رول کارخانه 35,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 کاشان رول کارخانه 35,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 تاراز رول کارخانه 35,900 30 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 تاراز رول کارخانه 35,900 30 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 شهرکرد رول کارخانه 35,900 2270 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 شهرکرد رول کارخانه 35,900 2270 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.55

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.55 1000 هفت الماس رول کارخانه 36,900 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.55 1000 کاشان رول کارخانه 34,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.55 1250 کاشان رول کارخانه 34,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.6

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.6 1000 هفت الماس رول کارخانه 36,600 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 34,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 34,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 کاشان رول کارخانه 34,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 کاشان رول کارخانه 34,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 تاراز رول کارخانه 35,600 30 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 تاراز رول کارخانه 35,600 30 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 شهرکرد رول کارخانه 35,600 2280 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 شهرکرد رول کارخانه 35,600 2280 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.7

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.7 1000 هفت الماس رول کارخانه 35,700 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 34,200 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 34,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 کاشان رول کارخانه 34,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 کاشان رول کارخانه 34,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 تاراز رول کارخانه 35,500 30 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 تاراز رول کارخانه 35,500 30 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 شهرکرد رول کارخانه 35,500 2280 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 شهرکرد رول کارخانه 35,500 2280 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.8

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.8 1000 هفت الماس رول کارخانه 35,400 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 34,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 34,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 کاشان رول کارخانه 34,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 کاشان رول کارخانه 34,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 تاراز رول کارخانه 35,450 20 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 تاراز رول کارخانه 35,450 20 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 شهرکرد رول کارخانه 35,450 2280 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 شهرکرد رول کارخانه 35,450 2280 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.9

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.9 1000 هفت الماس رول کارخانه 35,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 33,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 33,300 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 کاشان رول کارخانه 33,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 کاشان رول کارخانه 33,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 تاراز رول کارخانه 35,450 20 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 تاراز رول کارخانه 35,450 20 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 شهرکرد رول کارخانه 35,450 2280 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 شهرکرد رول کارخانه 35,450 2280 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 1

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1 1000 هفت الماس رول کارخانه 35,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 33,200 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 33,200 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1 1000 کاشان رول کارخانه 33,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1 1250 کاشان رول کارخانه 33,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1 1000 تاراز رول کارخانه 35,400 20 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1 1250 تاراز رول کارخانه 35,400 20 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1 1000 شهرکرد رول کارخانه 35,390 2270 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1 1250 شهرکرد رول کارخانه 35,390 2270 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 1.25

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.25 1000 هفت الماس رول کارخانه 34,900 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 33,200 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 33,200 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 کاشان رول کارخانه 33,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 کاشان رول کارخانه 33,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 تاراز رول کارخانه 35,400 20 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 تاراز رول کارخانه 35,400 20 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 شهرکرد رول کارخانه 35,390 2270 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 شهرکرد رول کارخانه 35,390 2270 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 1.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 34,900 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 33,400 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 33,200 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 کاشان رول کارخانه 33,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 کاشان رول کارخانه 33,500 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 تاراز رول کارخانه 35,350 20 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 تاراز رول کارخانه 35,350 20 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 شهرکرد رول کارخانه 35,340 2270 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 شهرکرد رول کارخانه 35,340 2270 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 1000 هفت الماس رول کارخانه 34,800 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
2 1000 شهرکرد رول کارخانه 35,340 2270 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
2 1250 شهرکرد رول کارخانه 35,340 2270 1396/05/28 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 2.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 35,000 0 1396/05/28 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید