ورق های فولادی روی اندود شده را ورق گالوانیزه می نامند. از " روی "  برای محافظت از خوردگی آهن استفاده می شود. در گالوانیک کردن آهن، فلز مادر توسط لایه ای از فلز محافظ (که معمولا روی است) پوشانده می شود. میزان مقاومت پوشش گالوانیزه مناسب با ضخامت آن متفاوت است. گالوانیزه کردن یکی از اقتصادی ترین روش های محافظت از فولاد ها می باشد؛ چرا که علی رغم شکستگی پوشش، از زنگ زدن آنها نیز محافظت می کند. از جمله روش های اقتصادی گالوانیزه کردن، غوطه وری ورق آهن در حوضچه مذاب است. قیمت ورق گالوانیزه در سایت ما بصورت روزانه اعلام می شود. ورق گالوانیزه هفت الماس، کاشان و شهر کرد جزو نام های آشنا در بازار ایران می باشند.

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.2
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.2 1000 هفت الماس رول کارخانه 49,600 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.3
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.3 1000 هفت الماس رول کارخانه 38,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.4
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.4 1000 هفت الماس رول کارخانه 34,600 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.45
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.45 1250 کاشان رول کارخانه 33,500 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.45 1000 هفت الماس رول کارخانه 33,600 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.45 1000 کاشان رول کارخانه 33,500 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.5
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.5 1000 شهرکرد رول کارخانه 31,800 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 شهرکرد رول کارخانه 31,800 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 کاشان رول کارخانه 33,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 کاشان رول کارخانه 33,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 32,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.55
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.55 1000 کاشان رول کارخانه 32,100 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.55 1250 کاشان رول کارخانه 32,100 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.55 1000 هفت الماس رول کارخانه 32,300 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.6
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.6 1000 شهرکرد رول کارخانه 31,650 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 شهرکرد رول کارخانه 31,650 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 کاشان رول کارخانه 32,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 کاشان رول کارخانه 32,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 هفت الماس رول کارخانه 31,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.7
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.7 1000 شهرکرد رول کارخانه 31,100 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 شهرکرد رول کارخانه 31,100 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 کاشان رول کارخانه 31,750 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 کاشان رول کارخانه 31,750 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 هفت الماس رول کارخانه 31,600 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.8
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.8 1000 شهرکرد رول کارخانه 31,100 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 شهرکرد رول کارخانه 31,100 27990 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 کاشان رول کارخانه 31,750 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 کاشان رول کارخانه 31,750 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 هفت الماس رول کارخانه 31,300 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 0.9
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.9 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,550 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,550 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 کاشان رول کارخانه 30,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 کاشان رول کارخانه 30,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 هفت الماس رول کارخانه 30,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 1
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,600 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
1 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,550 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
1 1000 کاشان رول کارخانه 30,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
1 1250 کاشان رول کارخانه 30,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
1 1000 هفت الماس رول کارخانه 30,600 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 1.25
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.25 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,550 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,550 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 کاشان رول کارخانه 30,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 کاشان رول کارخانه 30,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 هفت الماس رول کارخانه 30,300 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 1.5
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.5 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,850 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,950 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 کاشان رول کارخانه 30,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 کاشان رول کارخانه 30,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 30,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 2
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,950 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
2 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,950 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
2 1000 هفت الماس رول کارخانه 30,200 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت: 2.5
ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 32,300 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید