02154103تلفن تماس

ورق های فولادی روی اندود شده را ورق گالوانیزه می نامند. از " روی "  برای محافظت از خوردگی آهن استفاده می شود. در گالوانیک کردن آهن، فلز مادر توسط لایه ای از فلز محافظ (که معمولا روی است) پوشانده می شود. میزان مقاومت پوشش گالوانیزه مناسب با ضخامت آن متفاوت است. گالوانیزه کردن یکی از اقتصادی ترین روش های محافظت از فولاد ها می باشد؛ چرا که علی رغم شکستگی پوشش، از زنگ زدن آنها نیز محافظت می کند. از جمله روش های اقتصادی گالوانیزه کردن، غوطه وری ورق آهن در حوضچه مذاب است. قیمت ورق گالوانیزه در سایت ما بصورت روزانه اعلام می شود. ورق گالوانیزه هفت الماس، کاشان و شهر کرد جزو نام های آشنا در بازار ایران می باشند.

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.2 1000 هفت الماس رول کارخانه 53,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.3

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.3 1000 کاشان رول کارخانه 40,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.3 1250 کاشان رول کارخانه 40,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.3 1000 هفت الماس رول کارخانه 43,100 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.38

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.38 1000 روی اندود رول کارخانه 39,200 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.38 1250 روی اندود رول کارخانه 39,200 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.4

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.4 1000 کاشان رول کارخانه 39,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.4 1250 کاشان رول کارخانه 39,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.4 1000 هفت الماس رول کارخانه 40,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.4 1000 شهرکرد رول کارخانه 37,760 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.45

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.45 1000 کاشان رول کارخانه 38,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.45 1250 کاشان رول کارخانه 38,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.45 1000 هفت الماس رول کارخانه 39,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.48

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.48 1250 روی اندود رول کارخانه 36,200 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.48 1000 روی اندود رول کارخانه 36,200 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.5 1000 کاشان رول کارخانه 38,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 کاشان رول کارخانه 38,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 38,700 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 شهرکرد رول کارخانه 37,050 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 شهرکرد رول کارخانه 39,050 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 تاراز رول کارخانه 39,050 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 تاراز رول کارخانه 39,050 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.55

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.55 1000 کاشان رول کارخانه 37,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.55 1250 کاشان رول کارخانه 37,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.55 1000 هفت الماس رول کارخانه 38,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.58

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.58 1000 روی اندود رول کارخانه 35,700 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.58 1250 روی اندود رول کارخانه 35,700 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.6

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.6 1000 کاشان رول کارخانه 37,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 کاشان رول کارخانه 37,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 هفت الماس رول کارخانه 37,900 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 شهرکرد رول کارخانه 36,750 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 شهرکرد رول کارخانه 36,750 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 تاراز رول کارخانه 36,750 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 تاراز رول کارخانه 36,750 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.7

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.7 1000 کاشان رول کارخانه 37,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 کاشان رول کارخانه 37,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 هفت الماس رول کارخانه 37,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 شهرکرد رول کارخانه 36,650 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 شهرکرد رول کارخانه 36,650 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 تاراز رول کارخانه 36,650 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 تاراز رول کارخانه 36,650 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.8

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.8 1000 کاشان رول کارخانه 37,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 کاشان رول کارخانه 37,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 هفت الماس رول کارخانه 36,700 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 شهرکرد رول کارخانه 36,600 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 شهرکرد رول کارخانه 36,600 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 تاراز رول کارخانه 36,600 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 تاراز رول کارخانه 36,600 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.9

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.9 1000 کاشان رول کارخانه 37,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 کاشان رول کارخانه 37,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 هفت الماس رول کارخانه 36,400 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 شهرکرد رول کارخانه 36,600 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 شهرکرد رول کارخانه 36,600 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 تاراز رول کارخانه 36,600 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 تاراز رول کارخانه 36,600 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 1

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1 1000 کاشان رول کارخانه 37,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1 1250 کاشان رول کارخانه 37,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1 1000 هفت الماس رول کارخانه 36,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1 1000 شهرکرد رول کارخانه 36,550 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1 1250 شهرکرد رول کارخانه 36,550 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1 1250 تاراز رول کارخانه 36,550 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1 1000 تاراز رول کارخانه 36,550 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 1.25

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.25 1000 کاشان رول کارخانه 37,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 کاشان رول کارخانه 37,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 هفت الماس رول کارخانه 36,300 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 شهرکرد رول کارخانه 36,550 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 شهرکرد رول کارخانه 36,550 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 تاراز رول کارخانه 36,550 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 تاراز رول کارخانه 36,550 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 1.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.5 1000 کاشان رول کارخانه 37,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 کاشان رول کارخانه 37,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 36,200 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 شهرکرد رول کارخانه 36,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 شهرکرد رول کارخانه 36,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 تاراز رول کارخانه 36,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 تاراز رول کارخانه 36,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 1000 هفت الماس رول کارخانه 38,000 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
2 1000 شهرکرد رول کارخانه 36,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
2 1250 شهرکرد رول کارخانه 36,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
2 1250 تاراز رول کارخانه 36,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر
2 1000 تاراز رول کارخانه 36,500 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 2.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 36,900 0 1396/07/30 اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار ورق گالوانیزه

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید