02154103تلفن تماس

ورق های فولادی روی اندود شده را ورق گالوانیزه می نامند. از " روی "  برای محافظت از خوردگی آهن استفاده می شود. در گالوانیک کردن آهن، فلز مادر توسط لایه ای از فلز محافظ (که معمولا روی است) پوشانده می شود. میزان مقاومت پوشش گالوانیزه مناسب با ضخامت آن متفاوت است. گالوانیزه کردن یکی از اقتصادی ترین روش های محافظت از فولاد ها می باشد؛ چرا که علی رغم شکستگی پوشش، از زنگ زدن آنها نیز محافظت می کند. از جمله روش های اقتصادی گالوانیزه کردن، غوطه وری ورق آهن در حوضچه مذاب است. قیمت ورق گالوانیزه در سایت ما بصورت روزانه اعلام می شود. ورق گالوانیزه هفت الماس، کاشان و شهر کرد جزو نام های آشنا در بازار ایران می باشند.

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.2 1000 هفت الماس رول کارخانه 51,600 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.3

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.3 1000 هفت الماس رول کارخانه 40,100 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.3 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 37,500 37500 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.3 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 37,500 37500 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.4

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.4 1000 هفت الماس رول کارخانه 37,100 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.4 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 36,000 36000 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.4 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 36,000 36000 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.45

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.45 1000 هفت الماس رول کارخانه 36,100 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.45 1000 کاشان رول کارخانه 34,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.45 1250 کاشان رول کارخانه 34,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.45 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 35,000 35000 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.45 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 35,000 35000 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 35,400 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 شهرکرد رول کارخانه 32,060 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 شهرکرد رول کارخانه 32,060 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 کاشان رول کارخانه 34,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 کاشان رول کارخانه 34,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 34,300 34300 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 34,300 34300 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.55

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.55 1000 هفت الماس رول کارخانه 35,000 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.55 1000 کاشان رول کارخانه 33,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.55 1250 کاشان رول کارخانه 33,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.6

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.6 1000 هفت الماس رول کارخانه 34,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 شهرکرد رول کارخانه 32,060 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 شهرکرد رول کارخانه 32,060 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 کاشان رول کارخانه 33,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 کاشان رول کارخانه 33,700 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 34,300 34300 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 34,300 34300 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.7

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.7 1000 هفت الماس رول کارخانه 33,800 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 شهرکرد رول کارخانه 31,100 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 شهرکرد رول کارخانه 31,100 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 کاشان رول کارخانه 33,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 کاشان رول کارخانه 33,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 34,000 34000 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 34,200 34200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.8

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.8 1000 هفت الماس رول کارخانه 33,500 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 شهرکرد رول کارخانه 31,100 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 شهرکرد رول کارخانه 31,100 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 کاشان رول کارخانه 33,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 کاشان رول کارخانه 33,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 34,000 34000 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 34,000 34000 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.9

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.9 1000 هفت الماس رول کارخانه 33,100 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,900 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,900 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 کاشان رول کارخانه 32,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 کاشان رول کارخانه 32,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 33,300 33300 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 33,300 33300 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 1

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1 1000 هفت الماس رول کارخانه 33,100 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,900 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,900 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1 1000 کاشان رول کارخانه 32,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1 1250 کاشان رول کارخانه 32,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 33,200 33200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 33,200 33200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 1.25

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.25 1000 هفت الماس رول کارخانه 33,000 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,900 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,900 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 کاشان رول کارخانه 32,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 کاشان رول کارخانه 32,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 33,200 33200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 33,200 33200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 1.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 33,000 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 شهرکرد رول کارخانه 31,400 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 شهرکرد رول کارخانه 31,400 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 کاشان رول کارخانه 32,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 کاشان رول کارخانه 32,300 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 فولاد سمنان رول کارخانه 33,200 33200 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 فولاد سمنان رول کارخانه 33,400 33400 1396/05/01 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 1000 هفت الماس رول کارخانه 32,900 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
2 1250 شهرکرد رول کارخانه 30,950 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
2 1000 شهرکرد رول کارخانه 30,750 0 1396/04/31 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 2.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 32,900 0 1396/05/01 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید