تیرآهن بال پهن HEB یا هاش H، یکی زیر شاخه های تیرآهن است. تیرآهن بال پهن ، نوعی از تیرآهن میباشد که در آن بال تیرآهن و جان( ارتفاع پشت تا پشت تیرآهن ) تیرآهن باهم برابر بوده باشد. البتهلازم به ذکر استکه تیرآهن بال پهن HEB یا هاش H از نوع سنگین هاش H بوده، یعنی این تیرآهن بال پهن دارای ضخامت بیشتری در مقایسه با تیرآهن بال پهن HEA میباشدتیر آهن بال پهن یا تیر هاش بصورت سبک وسنگین و فوق سنگین بوده که نشانه وعلامت اختصاری این تیر آهن ها به صورت زیر می باشد.

انواع تیرآهن بال پهن :
HEBتیر آهن های سنگین 
HEAتیر آهن های سبک 
TPBتیر آهن های سنگین

هاش سایز: 10
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 29,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
10 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 29,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 12
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 27,800 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
12 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 27,800 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 14
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 27,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
14 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 27,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 16
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 27,800 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
16 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 26,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 18
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 26,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
18 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 27,800 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 20
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 28,000 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
20 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 28,500 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 22
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 27,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
22 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 27,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 24
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
24 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 27,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
24 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 27,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 26
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
26 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 27,700 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
26 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 27,900 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 28
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
28 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 28,800 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
28 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 28,800 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 30
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 28,600 0 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
30 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 28,800 100 1396/03/03 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید