تیرآهن بال پهن HEB یا همان هاش یکی از زیر شاخه های تیرآهن می باشد که در آن بال تیرآهن و جان تیرآهن با هم برابر است و همان طور که از اسم آن پیداست، ظاهری شبیه به حرف H انگلیسی دارد. تیرآهن های بال پهن به دو دسته سنگین و سبک تقسیم می شوند که علامت اختصاری آن HEB و HEA می باشد.استاندارد HEB تیرآهن بال پهن سنگین و استاندارد HEA تیرآهن بال پهن سبک است.

هاش سایز: 10
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 29,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
10 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 29,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 12
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 28,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
12 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 28,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 14
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
14 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 28,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
14 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 26,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 16
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
16 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 28,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
16 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 28,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 18
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
18 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 26,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
18 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 27,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 20
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
20 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 28,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
20 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 28,000 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 22
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
22 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 27,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
22 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 27,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 24
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
24 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 27,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
24 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 27,700 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 26
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
26 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 27,500 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
26 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 27,900 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 28
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
28 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 28,500 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
28 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 28,500 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
هاش سایز: 30
سایز کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
30 ترک هاش سبک HEA بنگاه تهران 28,400 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
30 ترک هاش سنگین HEB بنگاه تهران 28,500 0 1396/04/04 اطلاعات بیشتر
به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید