02154103تلفن تماس

لوله مانیسمان قطر: 6 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
6 اینچ
168.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
18,010,000
2500000
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 2 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
2 اینچ
60.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
5,510,000
500000
1397/05/27
2 اینچ
60.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 80 (قیمت شاخه)
6,110,000
640000
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 16 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
16 اینچ
406.4 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت کیلو)
120,000
15000
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 1 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
1 اینچ
33.4 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
3,160,000
50000
1397/05/27
1 اینچ
33.4 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 80 (قیمت شاخه)
3,510,000
700000
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 5 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
5 اینچ
141.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
15,010,000
1500000
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 21.2 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
21.2 اینچ
73 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
6,810,000
900000
1397/05/27
21.2 اینچ
73 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 80 (قیمت شاخه)
7,310,000
150000
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 11.4 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
11.4 اینچ
42.2 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
2,810,000
300000
1397/05/27
11.4 اینچ
42.2 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 80 (قیمت شاخه)
2,970,000
160000
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 3.4 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
3.4 اینچ
26.7 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
1,710,000
0
1397/05/27
3.4 اینچ
26.7 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 80 (قیمت شاخه)
1,910,000
100000
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 3 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
3 اینچ
88.9 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
9,110,000
1100000
1397/05/27
3 اینچ
88.9 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 80 (قیمت شاخه)
10,501,000
1591000
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 14 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
14 اینچ
355.6 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت کیلو)
120,000
15000
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 11.2 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
11.2 اینچ
48.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
4,260,000
0
1397/05/27
11.2 اینچ
48.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 80 (قیمت شاخه)
4,910,000
600000
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 1.2 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
1.2 اینچ
21.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
1,610,000
110000
1397/05/27
1.2 اینچ
21.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 80 (قیمت شاخه)
1,810,000
300000
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 12 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
12 اینچ
323.9 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت کیلو)
120,000
0
1397/05/27

لوله مانیسمان قطر: 4 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
4 اینچ
114.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
10,810,000
1550000
1397/05/27
4 اینچ
114.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 80 (قیمت شاخه)
13,510,000
1100000
1397/05/27

لوله مانیسمان که با عنوان لوله بدون درز هم شناخته می شود، به آن دسته از لوله های فولادی گفته می شود که در فرایند تولید آنها از روش های جوش فلزات استفاده نمی شود. به لحاظ متریال نیز لوله های مانیسمان به نسبت لوله های درز دار از کیفیت بهتر و یک نواختی بیشتری برخوردار هستند. روش تولید لوله مانیسمان و یا همان لوله بدون درز، سوراخ کردن قطعه استوانه ای جامد(شمش آهن) در تمام طول آن می باشد. مانیسمان یک برند است و به دلیل آنکه اولین لوله بدون درز و یا سیم لس وارد شده در بازار ایران می باشد، این اسم روی این مدل از لوله ها مانده و به اصطلاحی رایج برای آنها تبدیل شده است. 

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید