02154103تلفن تماس

لوله مانیسمان قطر: 6 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
6 اینچ
168.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
10,492,000
872000
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 2 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
2 اینچ
60.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
2,640,000
20000
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 16 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
16 اینچ
406.4 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت کیلو)
82,000
0
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 1 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
1 اینچ
33.4 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
1,650,000
10000
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 5 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
5 اینچ
141.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
8,730,000
80000
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 21.2 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
21.2 اینچ
73 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
3,580,000
30000
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 11.4 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
11.4 اینچ
42.2 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
1,450,000
40000
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 10 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
10 اینچ
273.1 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت کیلو)
75,000
0
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 3.4 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
3.4 اینچ
26.7 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
850,000
0
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 3 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
3 اینچ
88.9 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
4,870,000
350000
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 14 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
14 اینچ
355.6 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت کیلو)
82,000
0
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 11.2 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
11.2 اینچ
48.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
2,040,000
20000
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 1.2 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
1.2 اینچ
21.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
800,000
0
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 12 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
12 اینچ
323.9 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت کیلو)
75,000
5000
1397/03/29

لوله مانیسمان قطر: 4 اینچ

قطر
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
4 اینچ
114.3 قطر خارجی
لوله های وارداتی
لوله مانیسمان رده 40 (قیمت شاخه)
5,960,000
250000
1397/03/29

لوله مانیسمان که با عنوان لوله بدون درز هم شناخته می شود، به آن دسته از لوله های فولادی گفته می شود که در فرایند تولید آنها از روش های جوش فلزات استفاده نمی شود. به لحاظ متریال نیز لوله های مانیسمان به نسبت لوله های درز دار از کیفیت بهتر و یک نواختی بیشتری برخوردار هستند. روش تولید لوله مانیسمان و یا همان لوله بدون درز، سوراخ کردن قطعه استوانه ای جامد(شمش آهن) در تمام طول آن می باشد. مانیسمان یک برند است و به دلیل آنکه اولین لوله بدون درز و یا سیم لس وارد شده در بازار ایران می باشد، این اسم روی این مدل از لوله ها مانده و به اصطلاحی رایج برای آنها تبدیل شده است. 

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید