02154103تلفن تماس

میلگرد آجدار سایز: 8

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
8
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,900
0
1396/12/02
8
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,700
0
1396/12/02
8
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A2
25,200
0
1396/12/02
8
فولاد قزوین
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,900
0
1396/12/02
8
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A2
25,000
0
1396/12/02
8
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,900
0
1396/12/02
8
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,900
100
1396/12/02
8
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,800
900
1396/11/30

میلگرد آجدار سایز: 10

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
10
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,600
0
1396/12/02
10
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
25,400
0
1396/12/02
10
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A2
23,900
0
1396/12/02
10
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A2
23,600
0
1396/12/02
10
فولاد قزوین
میلگرد آجدار استاندارد A2
23,400
0
1396/12/02
10
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,600
0
1396/12/02
10
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,800
0
1396/12/02
10
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
26,100
0
1396/12/02
10
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,950
0
1396/12/02
10
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,450
0
1396/12/02
10
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
27,000
0
1396/12/02
10
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A2
23,800
400
1396/12/02
10
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
1200
1396/12/02
10
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,700
0
1396/12/02
10
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
25,700
0
1396/12/02
10
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,700
100
1396/12/02
10
آریا ذوب
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,400
0
1396/11/30
10
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,500
900
1396/11/30
10
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
25,100
700
1396/11/29

میلگرد آجدار سایز: 12

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
12
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
0
1396/12/02
12
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
25,000
0
1396/12/02
12
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A2
23,800
0
1396/12/02
12
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A2
23,600
0
1396/12/02
12
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,100
0
1396/12/02
12
فولاد قزوین
میلگرد آجدار استاندارد A2
23,400
0
1396/12/02
12
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,200
0
1396/12/02
12
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
12
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
26,100
0
1396/12/02
12
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,350
0
1396/12/02
12
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,550
0
1396/12/02
12
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
25,900
0
1396/12/02
12
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A2
23,800
300
1396/12/02
12
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
100
1396/12/02
12
نیک صدرای توس
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,900
1100
1396/12/02
12
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
12
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
27,950
0
1396/12/02
12
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
50
1396/12/02
12
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
900
1396/11/30
12
آریا ذوب
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,400
400
1396/11/29
12
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,600
700
1396/11/29

میلگرد آجدار سایز: 14

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
14
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
0
1396/12/02
14
نورد ایوان غرب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
0
1396/12/02
14
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
0
1396/12/02
14
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A2
23,650
0
1396/12/02
14
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
0
1396/12/02
14
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
14
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,200
0
1396/12/02
14
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,250
0
1396/12/02
14
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,450
0
1396/12/02
14
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
25,100
0
1396/12/02
14
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
300
1396/12/02
14
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
100
1396/12/02
14
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
14
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
50
1396/12/02
14
آریا ذوب
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,300
100
1396/11/30
14
البرز غرب
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,450
350
1396/11/30
14
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
900
1396/11/30
14
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,100
700
1396/11/29

میلگرد آجدار سایز: 16

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
16
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
0
1396/12/02
16
نورد ایوان غرب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
0
1396/12/02
16
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
0
1396/12/02
16
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,650
0
1396/12/02
16
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
0
1396/12/02
16
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
0
1396/12/02
16
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
16
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
0
1396/12/02
16
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A2
24,250
0
1396/12/02
16
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,450
0
1396/12/02
16
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
25,100
0
1396/12/02
16
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
300
1396/12/02
16
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
100
1396/12/02
16
نیک صدرای توس
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,500
1300
1396/12/02
16
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
16
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
27,950
0
1396/12/02
16
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
50
1396/12/02
16
آریا ذوب
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,300
100
1396/11/30
16
البرز غرب
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,450
350
1396/11/30
16
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
900
1396/11/30
16
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,100
700
1396/11/29

میلگرد آجدار سایز: 18

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
18
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
0
1396/12/02
18
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
0
1396/12/02
18
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,650
0
1396/12/02
18
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
0
1396/12/02
18
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
0
1396/12/02
18
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
18
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
0
1396/12/02
18
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,800
0
1396/12/02
18
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
300
1396/12/02
18
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
100
1396/12/02
18
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
18
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,900
0
1396/12/02
18
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
50
1396/12/02
18
نورد ایوان غرب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
300
1396/11/30
18
آریا ذوب
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,300
100
1396/11/30
18
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
900
1396/11/30
18
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,100
700
1396/11/29

میلگرد آجدار سایز: 20

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
20
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
0
1396/12/02
20
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
0
1396/12/02
20
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,650
0
1396/12/02
20
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
0
1396/12/02
20
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
0
1396/12/02
20
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
20
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
0
1396/12/02
20
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,800
0
1396/12/02
20
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
300
1396/12/02
20
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
100
1396/12/02
20
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
20
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,900
0
1396/12/02
20
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
50
1396/12/02
20
نورد ایوان غرب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
300
1396/11/30
20
آریا ذوب
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,300
100
1396/11/30
20
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
900
1396/11/30
20
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,100
700
1396/11/29

میلگرد آجدار سایز: 22

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
22
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
0
1396/12/02
22
نورد ایوان غرب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
0
1396/12/02
22
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
0
1396/12/02
22
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
0
1396/12/02
22
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
0
1396/12/02
22
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
22
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
0
1396/12/02
22
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,800
0
1396/12/02
22
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
300
1396/12/02
22
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
100
1396/12/02
22
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
22
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,900
0
1396/12/02
22
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
50
1396/12/02
22
آریا ذوب
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,300
100
1396/11/30
22
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
900
1396/11/30
22
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,100
700
1396/11/29

میلگرد آجدار سایز: 25

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
25
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
0
1396/12/02
25
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
0
1396/12/02
25
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
0
1396/12/02
25
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
0
1396/12/02
25
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
25
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
0
1396/12/02
25
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,800
0
1396/12/02
25
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
300
1396/12/02
25
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
100
1396/12/02
25
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
25
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,900
0
1396/12/02
25
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
50
1396/12/02
25
آریا ذوب
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,300
100
1396/11/30
25
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
900
1396/11/30
25
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,100
700
1396/11/29

میلگرد آجدار سایز: 28

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
28
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
0
1396/12/02
28
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
28
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,800
0
1396/12/02
28
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,800
0
1396/12/02
28
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,700
300
1396/12/02
28
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
100
1396/12/02
28
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
28
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,500
0
1396/12/02
28
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
50
1396/12/02
28
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,100
700
1396/11/29
28
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,600
3850
1396/11/28

میلگرد آجدار سایز: 32

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
32
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
0
1396/12/02
32
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
0
1396/12/02
32
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,800
0
1396/12/02
32
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,800
0
1396/12/02
32
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
100
1396/12/02
32
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,400
0
1396/12/02
32
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,500
0
1396/12/02
32
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,000
50
1396/12/02
32
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,600
700
1396/11/29
32
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,600
3700
1396/11/28

میلگرد آجدار سایز: 36

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
36
فولاد یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,800
1000
1396/12/02

میلگرد آجدار سایز: 38

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
38
فولاد یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,800
1000
1396/12/02

میلگرد آجدار سایز: 40

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
40
فولاد یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,800
1000
1396/12/02

میلگرد یا ارماتور فولادی است که در بتن به منظور جبران مقاومت کششی آن استفاده می شود. میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه بندی مشخصی با توجه به خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. از آرماتوربندی به منظور قوی ساختن ساختمان، پل، سد و … استفاده می‌شود، آرماتوربند با بستن میلگردها به هم توسط سیم آن هارا به هم متصل می‌کند. در ایران قسمت عمده فولادهای آرماتور که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند.برای اطلاع از قیمت میلگرد راحت ترین راه استعلام از بازار  است. اما برای پیش بینی قیمت میلگرد آجدار و روند کلی قیمت ارماتور باید عوامل موثر بر قیمت آرماتور را شناخت و ارزیابی کرد. بیشترین مصرف میلگرد در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی می باشد پس باتوجه به این نکته میتوان نتیجه گرفت که رونق بازار مسکن یا تسریع روند ساخت پروژه ها باعث افزایش تقاضای میلگرد شده و همین افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت میلگرد یا همان ارماتور می شود. به جز میزان عرضه و تقاضا که طبق اصول اقتصادی قیمت ها را دستخوش تغییر می کند (تا رسیدن به قیمت تعادل) عوامل بین المللی نیز بر قیمت میلگرد تاثیر گذار خواهد بود.

قیمت میلگرد آجدار ( آرماتور)

قیمت میلگرد اجدار در اصل قیمت تمام شده مواد تشکیل دهنده آن  بعلاوه ارزش افزوده کارخانه تولید کننده آن است.قیمت مواد اولیه از جمله سنگ آهن در بازار جهانی و به همان نسبت در بازار چین (با توجه به گستردگی آهن) بر قیمت نهایی ارماتور تاثیر مستقیم میگذارد همچنین هزینه ها حمل و نقل و قیمت نفت نیز موجب بالا رفتن قیمت تمام شده میلگرد می شود. البته علاوه بر فاکتور های ذکر شده که جزو مهمترین عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار محسوب می شوند میتوان به شک های هیجانی بازار که معمولا در اقتصاد ایران به تاثیر از اتفاقات سیاسی رخ می دهد نیز توجه داشت.
در ایران کارخانه های مختلفی تولیید کننده میلگرد هستند که لیست قیمت میلگرد معتبر ترین آن ها در سایت آهن پرایس به صورت روزانه موجود می باشد و لیست قیمت میلگرد ها به صورت لحظه ای به روز رسانی می شود و با مراجعه به سایت ما میتوانید برای خرید میلگرد مورد نظر خود اقدام نمایید، در آهن پرایس فروش میلگرد به مناسب ترین قیمت صورت می گیرد و در تناژ بالا فروش میلگرد به قیمت کارخانه انجام می شود. در صدر لیست قیمت میلگرد ذوب اهن اصفهان قرار دارد که گران ترین میلگرد موجود در ایران می باشد و البته با کیفیت ترین. کارخانه های زیاد دیگری نیز هستند که محصولات ان ها در بازار طرفدار دارد ازجمله: میلگرد پرشین ، میلگرد امیر کبیر، میلگرد کویر کاشان، میلگرد میانه، میلگرد ابهرو... اشاره کرد که لیست قیمت میلگرد ها ذکر شده به صورت روزانه در سایت آهن پرایس قرار می گیرد.

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید