02154103تلفن تماس

میلگرد آجدار سایز: 8

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
8
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A2
33,100
400
1397/03/31
8
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A2
34,100
300
1397/03/30
8
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A2
33,900
0
1397/03/30
8
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A2
33,600
1000
1397/03/29
8
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
35,800
35800
1397/03/29
8
درپاد تبریز
میلگرد آجدار استاندارد A2
33,600
1000
1397/03/28

میلگرد آجدار سایز: 10

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
10
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A2
32,500
0
1397/03/31
10
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,300
0
1397/03/31
10
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A2
32,200
400
1397/03/31
10
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,800
400
1397/03/31
10
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A2
32,900
400
1397/03/31
10
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A2
32,300
800
1397/03/31
10
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,400
900
1397/03/31
10
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A2
33,800
500
1397/03/30
10
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A2
33,600
0
1397/03/30
10
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,900
0
1397/03/30
10
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A2
33,400
1000
1397/03/29
10
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
34,400
1000
1397/03/29
10
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,800
2400
1397/03/29
10
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
34,600
0
1397/03/28
10
آریا ذوب
میلگرد آجدار استاندارد A2
32,300
1700
1397/03/28
10
درپاد تبریز
میلگرد آجدار استاندارد A2
33,400
1000
1397/03/28

میلگرد آجدار سایز: 12

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
12
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A2
32,100
0
1397/03/31
12
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,300
0
1397/03/31
12
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A2
32,200
400
1397/03/31
12
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,800
400
1397/03/31
12
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,400
350
1397/03/31
12
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A2
32,300
800
1397/03/31
12
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,400
900
1397/03/31
12
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,500
500
1397/03/30
12
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,600
0
1397/03/30
12
صبا فولاد زاگرس
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,800
0
1397/03/30
12
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,350
0
1397/03/30
12
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,400
1000
1397/03/29
12
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,650
150
1397/03/29
12
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
600
1397/03/29
12
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,800
2400
1397/03/29
12
آریا ذوب
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
1700
1397/03/28
12
درپاد تبریز
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,400
1000
1397/03/28

میلگرد آجدار سایز: 14

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
14
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,000
0
1397/03/31
14
نورد ایوان غرب
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
0
1397/03/31
14
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
0
1397/03/31
14
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
400
1397/03/31
14
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,400
350
1397/03/31
14
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
800
1397/03/31
14
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,500
500
1397/03/30
14
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
0
1397/03/30
14
صبا فولاد زاگرس
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
0
1397/03/30
14
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
0
1397/03/30
14
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/29
14
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
200
1397/03/29
14
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,100
2200
1397/03/29
14
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A2
32,450
200
1397/03/28
14
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,000
0
1397/03/28

میلگرد آجدار سایز: 16

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
16
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,000
0
1397/03/31
16
نورد ایوان غرب
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
0
1397/03/31
16
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
0
1397/03/31
16
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
0
1397/03/31
16
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
400
1397/03/31
16
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,400
350
1397/03/31
16
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
800
1397/03/31
16
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,500
500
1397/03/30
16
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
0
1397/03/30
16
صبا فولاد زاگرس
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
0
1397/03/30
16
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
0
1397/03/30
16
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/29
16
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
200
1397/03/29
16
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
1100
1397/03/29
16
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,100
2200
1397/03/29
16
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,000
0
1397/03/28

میلگرد آجدار سایز: 18

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
18
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,000
0
1397/03/31
18
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
0
1397/03/31
18
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
0
1397/03/31
18
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
400
1397/03/31
18
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,400
350
1397/03/31
18
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
800
1397/03/31
18
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,500
500
1397/03/30
18
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
0
1397/03/30
18
صبا فولاد زاگرس
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
0
1397/03/30
18
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
0
1397/03/30
18
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
0
1397/03/30
18
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/29
18
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
200
1397/03/29
18
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
1100
1397/03/29
18
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
2200
1397/03/29
18
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,000
0
1397/03/28
18
آریا ذوب
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
4000
1397/03/28
18
درپاد تبریز
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/28

میلگرد آجدار سایز: 20

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
20
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,000
0
1397/03/31
20
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
0
1397/03/31
20
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
0
1397/03/31
20
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
400
1397/03/31
20
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,400
350
1397/03/31
20
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
800
1397/03/31
20
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,500
500
1397/03/30
20
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
0
1397/03/30
20
صبا فولاد زاگرس
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
0
1397/03/30
20
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
0
1397/03/30
20
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
0
1397/03/30
20
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/29
20
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
200
1397/03/29
20
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,000
0
1397/03/28
20
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1100
1397/03/28
20
درپاد تبریز
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/28

میلگرد آجدار سایز: 22

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
22
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,000
0
1397/03/31
22
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
0
1397/03/31
22
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
400
1397/03/31
22
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,400
350
1397/03/31
22
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
800
1397/03/31
22
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,500
500
1397/03/30
22
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
0
1397/03/30
22
صبا فولاد زاگرس
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
0
1397/03/30
22
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
0
1397/03/30
22
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
0
1397/03/30
22
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/29
22
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
200
1397/03/29
22
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
1100
1397/03/29
22
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
2200
1397/03/29
22
درپاد تبریز
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/28

میلگرد آجدار سایز: 25

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
25
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,000
0
1397/03/31
25
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
0
1397/03/31
25
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
0
1397/03/31
25
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
400
1397/03/31
25
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,400
350
1397/03/31
25
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
800
1397/03/31
25
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,500
500
1397/03/30
25
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
0
1397/03/30
25
صبا فولاد زاگرس
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
0
1397/03/30
25
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
0
1397/03/30
25
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
0
1397/03/30
25
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/29
25
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
200
1397/03/29
25
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,900
1100
1397/03/29
25
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
2200
1397/03/29
25
درپاد تبریز
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/28

میلگرد آجدار سایز: 28

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
28
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,300
0
1397/03/31
28
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,400
350
1397/03/31
28
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
800
1397/03/31
28
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,500
500
1397/03/30
28
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
0
1397/03/30
28
صبا فولاد زاگرس
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,400
0
1397/03/30
28
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
0
1397/03/30
28
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,500
0
1397/03/30
28
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/29
28
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
200
1397/03/29
28
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
1100
1397/03/29
28
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
2200
1397/03/29
28
درپاد تبریز
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/28

میلگرد آجدار سایز: 32

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
32
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,300
0
1397/03/31
32
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,500
500
1397/03/30
32
آذرفولاد امین
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
0
1397/03/30
32
صبا فولاد زاگرس
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,400
0
1397/03/30
32
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,350
0
1397/03/30
32
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,500
0
1397/03/30
32
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
33,000
1000
1397/03/29
32
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,300
200
1397/03/29
32
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
32,200
1100
1397/03/29
32
بافق یزد
میلگرد آجدار استاندارد A3
31,800
2200
1397/03/29

میلگرد یا ارماتور فولادی است که در بتن به منظور جبران مقاومت کششی آن استفاده می شود. میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه بندی مشخصی با توجه به خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. از آرماتوربندی به منظور قوی ساختن ساختمان، پل، سد و … استفاده می‌شود، آرماتوربند با بستن میلگردها به هم توسط سیم آن هارا به هم متصل می‌کند. در ایران قسمت عمده فولادهای آرماتور که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند.برای اطلاع از قیمت میلگرد راحت ترین راه استعلام از بازار  است. اما برای پیش بینی قیمت میلگرد آجدار و روند کلی قیمت ارماتور باید عوامل موثر بر قیمت آرماتور را شناخت و ارزیابی کرد. بیشترین مصرف میلگرد در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی می باشد پس باتوجه به این نکته میتوان نتیجه گرفت که رونق بازار مسکن یا تسریع روند ساخت پروژه ها باعث افزایش تقاضای میلگرد شده و همین افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت میلگرد یا همان ارماتور می شود. به جز میزان عرضه و تقاضا که طبق اصول اقتصادی قیمت ها را دستخوش تغییر می کند (تا رسیدن به قیمت تعادل) عوامل بین المللی نیز بر قیمت میلگرد تاثیر گذار خواهد بود.

قیمت میلگرد آجدار ( آرماتور)

قیمت میلگرد اجدار در اصل قیمت تمام شده مواد تشکیل دهنده آن  بعلاوه ارزش افزوده کارخانه تولید کننده آن است.قیمت مواد اولیه از جمله سنگ آهن در بازار جهانی و به همان نسبت در بازار چین (با توجه به گستردگی آهن) بر قیمت نهایی ارماتور تاثیر مستقیم میگذارد همچنین هزینه ها حمل و نقل و قیمت نفت نیز موجب بالا رفتن قیمت تمام شده میلگرد می شود. البته علاوه بر فاکتور های ذکر شده که جزو مهمترین عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار محسوب می شوند میتوان به شک های هیجانی بازار که معمولا در اقتصاد ایران به تاثیر از اتفاقات سیاسی رخ می دهد نیز توجه داشت.
در ایران کارخانه های مختلفی تولیید کننده میلگرد هستند که لیست قیمت میلگرد معتبر ترین آن ها در سایت آهن پرایس به صورت روزانه موجود می باشد و لیست قیمت میلگرد ها به صورت لحظه ای به روز رسانی می شود و با مراجعه به سایت ما میتوانید برای خرید میلگرد مورد نظر خود اقدام نمایید، در آهن پرایس فروش میلگرد به مناسب ترین قیمت صورت می گیرد و در تناژ بالا فروش میلگرد به قیمت کارخانه انجام می شود. در صدر لیست قیمت میلگرد ذوب اهن اصفهان قرار دارد که گران ترین میلگرد موجود در ایران می باشد و البته با کیفیت ترین. کارخانه های زیاد دیگری نیز هستند که محصولات ان ها در بازار طرفدار دارد ازجمله: میلگرد پرشین ، میلگرد امیر کبیر، میلگرد کویر کاشان، میلگرد میانه، میلگرد ابهرو... اشاره کرد که لیست قیمت میلگرد ها ذکر شده به صورت روزانه در سایت آهن پرایس قرار می گیرد.

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید