02154103تلفن تماس

میلگرد آجدار سایز: 8

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
8
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A2
22,800
200
1396/09/27
8
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A2
22,400
400
1396/09/26
8
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A2
22,600
200
1396/09/26
8
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A2
22,800
100
1396/09/26
8
فولاد قزوین
میلگرد آجدار استاندارد A2
22,300
200
1396/09/26
8
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A2
22,400
200
1396/09/26

میلگرد آجدار سایز: 10

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
10
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A2
22,500
200
1396/09/27
10
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A2
22,200
200
1396/09/26
10
کویرکاشان
میلگرد آجدار استاندارد A3
24,300
300
1396/09/26
10
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,000
600
1396/09/26
10
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A2
21,800
200
1396/09/26
10
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A2
22,000
300
1396/09/26
10
فولاد قزوین
میلگرد آجدار استاندارد A2
21,950
200
1396/09/26
10
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,500
200
1396/09/26
10
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A2
22,200
200
1396/09/26
10
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,200
200
1396/09/26
10
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A2
21,800
600
1396/09/25
10
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A2
22,200
0
1396/09/23
10
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,550
100
1396/09/23
10
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,900
50
1396/09/22
10
البرز غرب
میلگرد آجدار استاندارد A2
21,100
50
1396/09/22

میلگرد آجدار سایز: 12

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
12
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,200
200
1396/09/27
12
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
400
1396/09/26
12
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A2
21,500
200
1396/09/26
12
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A2
22,000
300
1396/09/26
12
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,500
300
1396/09/26
12
فولاد قزوین
میلگرد آجدار استاندارد A2
21,950
200
1396/09/26
12
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,900
200
1396/09/26
12
البرز غرب
میلگرد آجدار استاندارد A2
21,900
600
1396/09/26
12
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
200
1396/09/26
12
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,900
950
1396/09/26
12
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,300
800
1396/09/26
12
نیک صدرای توس
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,500
100
1396/09/25
12
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A2
21,800
600
1396/09/25
12
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,600
0
1396/09/23
12
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,400
50
1396/09/22
12
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,400
0
1396/09/21
12
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A2
21,300
0
1396/09/21

میلگرد آجدار سایز: 14

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
14
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,200
200
1396/09/27
14
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
400
1396/09/26
14
کویرکاشان
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,300
500
1396/09/26
14
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
600
1396/09/26
14
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A2
21,500
200
1396/09/26
14
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,700
400
1396/09/26
14
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
600
1396/09/26
14
البرز غرب
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
0
1396/09/26
14
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
200
1396/09/26
14
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,900
950
1396/09/26
14
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
800
1396/09/26
14
نیک صدرای توس
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,300
200
1396/09/25
14
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
20,900
50
1396/09/22

میلگرد آجدار سایز: 16

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
16
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,200
200
1396/09/27
16
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
400
1396/09/26
16
کویرکاشان
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,300
500
1396/09/26
16
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
600
1396/09/26
16
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,500
200
1396/09/26
16
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,700
400
1396/09/26
16
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
200
1396/09/26
16
البرز غرب
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
1200
1396/09/26
16
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
25,100
750
1396/09/26
16
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
200
1396/09/26
16
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,900
950
1396/09/26
16
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
800
1396/09/26
16
نیک صدرای توس
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,300
200
1396/09/25
16
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,100
300
1396/09/25
16
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,400
600
1396/09/25
16
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A2
21,300
0
1396/09/23
16
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,500
100
1396/09/23
16
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
20,900
50
1396/09/22

میلگرد آجدار سایز: 18

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
18
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,200
200
1396/09/27
18
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
400
1396/09/26
18
کویرکاشان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,800
500
1396/09/26
18
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
600
1396/09/26
18
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,500
400
1396/09/26
18
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,700
400
1396/09/26
18
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
200
1396/09/26
18
البرز غرب
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
0
1396/09/26
18
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
850
1396/09/26
18
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
200
1396/09/26
18
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,900
950
1396/09/26
18
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
800
1396/09/26
18
نیک صدرای توس
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,300
200
1396/09/25
18
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,100
300
1396/09/25
18
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,400
600
1396/09/25
18
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
20,900
50
1396/09/22

میلگرد آجدار سایز: 20

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
20
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,200
200
1396/09/27
20
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
400
1396/09/26
20
کویرکاشان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,800
500
1396/09/26
20
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
600
1396/09/26
20
حسن رود(انزلی)
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,500
400
1396/09/26
20
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,700
400
1396/09/26
20
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
200
1396/09/26
20
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
850
1396/09/26
20
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
200
1396/09/26
20
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,900
950
1396/09/26
20
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
800
1396/09/26
20
نیک صدرای توس
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,300
200
1396/09/25
20
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,100
300
1396/09/25
20
آریان فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,400
600
1396/09/25
20
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,500
100
1396/09/23
20
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
20,900
50
1396/09/22

میلگرد آجدار سایز: 22

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
22
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,200
200
1396/09/27
22
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
400
1396/09/26
22
کویرکاشان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,800
500
1396/09/26
22
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
600
1396/09/26
22
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,700
400
1396/09/26
22
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
200
1396/09/26
22
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
850
1396/09/26
22
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
200
1396/09/26
22
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,900
950
1396/09/26
22
نیک صدرای توس
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,300
200
1396/09/25
22
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
20,900
50
1396/09/22
22
امیرکبیر خزر
میلگرد آجدار استاندارد A3
20,800
100
1396/09/20

میلگرد آجدار سایز: 25

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
25
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,200
200
1396/09/27
25
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
400
1396/09/26
25
کویرکاشان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,800
500
1396/09/26
25
شاهرود
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
600
1396/09/26
25
سیادن ابهر
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,700
400
1396/09/26
25
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
200
1396/09/26
25
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
850
1396/09/26
25
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
200
1396/09/26
25
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,900
950
1396/09/26
25
هیربد زرندیه
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,000
800
1396/09/26
25
نیک صدرای توس
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,300
200
1396/09/25
25
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,500
0
1396/09/23
25
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
20,900
50
1396/09/22

میلگرد آجدار سایز: 28

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
28
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,200
200
1396/09/27
28
ظفربناب
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
400
1396/09/26
28
کویرکاشان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,800
500
1396/09/26
28
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,500
200
1396/09/26
28
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
850
1396/09/26
28
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
200
1396/09/26
28
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,900
950
1396/09/26
28
نیک صدرای توس
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,300
200
1396/09/25
28
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
20,900
50
1396/09/22

میلگرد آجدار سایز: 30

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
30
کویرکاشان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,800
500
1396/09/26

میلگرد آجدار سایز: 32

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
32
آناهیتا گیلان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,200
200
1396/09/27
32
کویرکاشان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,800
500
1396/09/26
32
پرشین فولاد
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,500
200
1396/09/26
32
ذوب آهن اصفهان
میلگرد آجدار استاندارد A3
23,600
850
1396/09/26
32
کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,800
200
1396/09/26
32
میانه
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,900
950
1396/09/26
32
نیک صدرای توس
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,500
21500
1396/09/25
32
بردسیر کرمان
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,500
0
1396/09/23
32
نیشابور
میلگرد آجدار استاندارد A3
21,400
50
1396/09/22

میلگرد آجدار سایز: 36

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
36
کویرکاشان
میلگرد آجدار استاندارد A3
22,800
300
1396/09/26

میلگرد یا ارماتور فولادی است که در بتن به منظور جبران مقاومت کششی آن استفاده می شود. میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه بندی مشخصی با توجه به خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. از آرماتوربندی به منظور قوی ساختن ساختمان، پل، سد و … استفاده می‌شود، آرماتوربند با بستن میلگردها به هم توسط سیم آن هارا به هم متصل می‌کند. در ایران قسمت عمده فولادهای آرماتور که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند.برای اطلاع از قیمت میلگرد راحت ترین راه استعلام از بازار  است. اما برای پیش بینی قیمت میلگرد آجدار و روند کلی قیمت ارماتور باید عوامل موثر بر قیمت آرماتور را شناخت و ارزیابی کرد. بیشترین مصرف میلگرد در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی می باشد پس باتوجه به این نکته میتوان نتیجه گرفت که رونق بازار مسکن یا تسریع روند ساخت پروژه ها باعث افزایش تقاضای میلگرد شده و همین افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت میلگرد یا همان ارماتور می شود. به جز میزان عرضه و تقاضا که طبق اصول اقتصادی قیمت ها را دستخوش تغییر می کند (تا رسیدن به قیمت تعادل) عوامل بین المللی نیز بر قیمت میلگرد تاثیر گذار خواهد بود.

قیمت میلگرد آجدار ( آرماتور)

قیمت میلگرد اجدار در اصل قیمت تمام شده مواد تشکیل دهنده آن  بعلاوه ارزش افزوده کارخانه تولید کننده آن است.قیمت مواد اولیه از جمله سنگ آهن در بازار جهانی و به همان نسبت در بازار چین (با توجه به گستردگی آهن) بر قیمت نهایی ارماتور تاثیر مستقیم میگذارد همچنین هزینه ها حمل و نقل و قیمت نفت نیز موجب بالا رفتن قیمت تمام شده میلگرد می شود. البته علاوه بر فاکتور های ذکر شده که جزو مهمترین عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار محسوب می شوند میتوان به شک های هیجانی بازار که معمولا در اقتصاد ایران به تاثیر از اتفاقات سیاسی رخ می دهد نیز توجه داشت.
در ایران کارخانه های مختلفی تولیید کننده میلگرد هستند که لیست قیمت میلگرد معتبر ترین آن ها در سایت آهن پرایس به صورت روزانه موجود می باشد و لیست قیمت میلگرد ها به صورت لحظه ای به روز رسانی می شود و با مراجعه به سایت ما میتوانید برای خرید میلگرد مورد نظر خود اقدام نمایید، در آهن پرایس فروش میلگرد به مناسب ترین قیمت صورت می گیرد و در تناژ بالا فروش میلگرد به قیمت کارخانه انجام می شود. در صدر لیست قیمت میلگرد ذوب اهن اصفهان قرار دارد که گران ترین میلگرد موجود در ایران می باشد و البته با کیفیت ترین. کارخانه های زیاد دیگری نیز هستند که محصولات ان ها در بازار طرفدار دارد ازجمله: میلگرد پرشین ، میلگرد امیر کبیر، میلگرد کویر کاشان، میلگرد میانه، میلگرد ابهرو... اشاره کرد که لیست قیمت میلگرد ها ذکر شده به صورت روزانه در سایت آهن پرایس قرار می گیرد.

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید