02154103تلفن تماس

نبشی ضخامت: 2

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
2
30*30
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,500
0
1396/12/02
2
40*40
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,350
0
1396/12/02
2
25*25
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,800
0
1396/12/02
2
30*30
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,400
600
1396/12/02

نبشی ضخامت: 3

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
3
30*30
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,850
0
1396/12/02
3
40*40
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,850
0
1396/12/02
3
40*40
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,300
0
1396/12/02
3
40*40
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
25,000
0
1396/12/02
3
40*40
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,400
600
1396/12/02
3
30*30
نستا
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
0
1396/12/02
3
50*50
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,100
0
1396/12/02
3
45*45
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,600
0
1396/11/30
3
50*50
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,200
300
1396/11/30
3
30*30
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
700
1396/11/30

نبشی ضخامت: 4

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
4
40*40
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,700
0
1396/12/02
4
50*50
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,700
0
1396/12/02
4
40*40
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,200
0
1396/12/02
4
45*45
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,500
0
1396/12/02
4
50*50
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,100
0
1396/12/02
4
60*60
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,200
0
1396/12/02
4
40*40
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
24,800
0
1396/12/02
4
40*40
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,200
600
1396/12/02
4
50*50
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,400
400
1396/12/02
4
40*40
نستا
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
0
1396/12/02
4
50*50
منظومه
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,600
150
1396/12/02
4
50*50
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
0
1396/12/02
4
40*40
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
700
1396/11/30
4
50*50
زنجان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,600
500
1396/11/29

نبشی ضخامت: 5

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
5
50*50
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,550
0
1396/12/02
5
45*45
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,500
0
1396/12/02
5
50*50
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,100
0
1396/12/02
5
60*60
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,100
0
1396/12/02
5
50*50
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
24,800
0
1396/12/02
5
60*60
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,400
1500
1396/12/02
5
50*50
زنجان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,400
0
1396/12/02
5
50*50
منظومه
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,600
150
1396/12/02
5
50*50
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
0
1396/12/02
5
70*70
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,100
300
1396/11/30
5
60*60
زنجان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,400
100
1396/11/30
5
50*50
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
700
1396/11/30

نبشی ضخامت: 6

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
6
60*60
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
0
1396/12/02
6
70*70
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,100
0
1396/12/02
6
60*60
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
24,800
0
1396/12/02
6
60*60
زنجان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,400
0
1396/12/02
6
60*60
منظومه
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,600
150
1396/12/02
6
80*80
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,100
300
1396/11/30
6
60*60
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
700
1396/11/30

نبشی ضخامت: 7

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
7
80*80
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
0
1396/12/02
7
80*80
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,400
600
1396/12/02
7
100*100
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,500
0
1396/11/30

نبشی ضخامت: 8

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
8
80*80
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
0
1396/12/02
8
80*80
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
24,800
0
1396/12/02
8
100*100
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,500
0
1396/11/30
8
80*80
سدید قم
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
24,600
2200
1396/11/30
8
80*80
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
700
1396/11/30

نبشی ضخامت: 10

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
10
100*100
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
0
1396/12/02
10
100*100
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
25,000
2200
1396/11/30
10
100*100
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
24,800
400
1396/11/29

نبشی ضخامت: 12

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
12
120*120
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
24,800
0
1396/12/02

از پروفیل های پر کاربرد در ساختمان سازی می توان نبشی را نام برد که در اتصال پل ها به ستون ها و اتصال ستون ها به صفحات فونداسیون و ساخت ستون و خرپا از آن استفاده می شود. نبشی در اسانسور سازی نیز کاربرد دارد و از آن به صورت قطعات خرد شده که اصطلاحا نبشی لقمه نام دارد استفاده می شود. نبشی ها به صورت پرسی و فابریک تولید و عرضه می شوند. نبشی ها با دومشخصه اندازه بال و ضخامت شناخته می شوند. در ایران کارخانه های مختلفی تولیید کننده نبشی هستند که محصولات آنها با نام خودشان شناخته می شود ازجمله:  نبشی ناب تبریز، نبشی آریان فولاد،  نبشی ظهوریان،  نبشی نیکان،  نبشی منظومه و نبشی اسپیرال.

قیمت نبشی در بازار فعلی و پیش بینی آن رابطه مستنقیمی با پیش بینی قیمت اهن در آینده دارد. با توجه به نوسانات بازار ، قیمت نبشی نیز متاثر از همین نوسانات تغییر می کند. با درک بهتر دلایل افزایش قیمت آهن و دلایل کاهش آن می توان پیش بینی قیمت نبشی را تا حد زیادی نزدیک به واقعیت انجام داد. عوامل موثر بر قیمت آهن علاوه برتورم داخل دلایلی برون مرزی نیز دارند از جمله:  قیمت جهانی سنگ اهن و میزان عرضه و وتقاضای آن و تغییرات مصرف و مازاد عرضه کشورهای تولیید کننده و مصرف کننده که در صدر لیست کشور چین قرار گرفته. پیامد های افزایش قیمت نفت (انرژی) نیز تاثیرات خود را در این بازار نشان می دهد.همچنین هزینه های حمل و نقل و نرخ توم جهانی.
با مقایسه لیست قیمت نبشی  متوجه تفاوت قیمت فروش نبشی کارخانه های تولیید کننده می شویم. قیمت نبشی کارخانه های مختلف در ایران متفاوت است ، لیست قیمت نبشی های مختلف به صورت روزانه در سایت آهن پرایس قابل مشاهده می باشد و میتوانید با بررسی قیمت نبشی کارخانه های مختلف نسبت به خرید نبشی مورد نظر اقدام نمایید. در مجموعه آهن پرایس فروش نبشی با تضمین قیمت و کیفیت صورت می گیرد و در تناژ بالا فروش نبشی به قیمت کارخانه می باشد.

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید