02154103تلفن تماس

نبشی ضخامت: 2

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
2
30*30
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,950
0
1397/02/02
2
40*40
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,850
0
1397/02/02
2
25*25
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
29,250
0
1397/02/02
2
30*30
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,900
0
1397/02/02

نبشی ضخامت: 3

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
3
40*40
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,100
0
1397/02/02
3
50*50
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,400
0
1397/02/02
3
30*30
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,650
0
1397/02/02
3
40*40
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,650
0
1397/02/02
3
30*30
نستا
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,500
100
1397/02/02
3
40*40
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
27,300
0
1397/02/02
3
50*50
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,200
300
1397/02/02
3
40*40
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,900
0
1397/02/02
3
30*30
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,900
400
1397/02/01
3
45*45
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
29,000
500
1397/01/26

نبشی ضخامت: 4

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
4
40*40
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,000
0
1397/02/02
4
45*45
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,800
0
1397/02/02
4
60*60
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,500
0
1397/02/02
4
40*40
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,500
0
1397/02/02
4
50*50
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,500
0
1397/02/02
4
40*40
نستا
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,500
100
1397/02/02
4
40*40
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
27,000
0
1397/02/02
4
50*50
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,200
300
1397/02/02
4
50*50
زنجان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,700
0
1397/02/02
4
50*50
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,900
0
1397/02/02
4
40*40
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,900
400
1397/02/01
4
50*50
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,900
600
1397/01/28
4
50*50
منظومه
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,500
1600
1397/01/28

نبشی ضخامت: 5

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
5
45*45
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,800
0
1397/02/02
5
60*60
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,100
0
1397/02/02
5
70*70
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,300
0
1397/02/02
5
50*50
اسپیرال
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,350
0
1397/02/02
5
50*50
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
27,000
0
1397/02/02
5
50*50
جاوید بناب
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,200
300
1397/02/02
5
50*50
زنجان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,600
0
1397/02/02
5
60*60
زنجان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,600
0
1397/02/02
5
50*50
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,200
100
1397/02/01
5
75*75
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,800
0
1397/02/01
5
50*50
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,900
400
1397/02/01
5
50*50
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,300
0
1397/01/29
5
50*50
منظومه
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,500
1600
1397/01/28

نبشی ضخامت: 6

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
6
60*60
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,100
0
1397/02/02
6
80*80
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,300
0
1397/02/02
6
60*60
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
27,000
0
1397/02/02
6
60*60
زنجان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,600
0
1397/02/02
6
70*70
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,000
500
1397/01/28
6
60*60
منظومه
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,500
1600
1397/01/28
6
60*60
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,500
1000
1397/01/26

نبشی ضخامت: 7

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
7
70*70
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,300
0
1397/02/02
7
80*80
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,200
0
1397/02/02
7
100*100
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,800
25920
1397/02/02
7
80*80
شکفته
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,900
0
1397/02/02

نبشی ضخامت: 8

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
8
80*80
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,100
0
1397/02/02
8
100*100
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
28,800
0
1397/02/02
8
80*80
سدید قم
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,700
700
1397/02/01
8
80*80
ظهوریان
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
26,900
400
1397/02/01

نبشی ضخامت: 10

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
10
100*100
ناب تبریز
نبشی 6 متری ST37 کارخانه
27,100
0
1397/02/02
10
100*100
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
27,000
0
1397/02/02

نبشی ضخامت: 12

ضخامت
ابعاد
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
12
120*120
آریان فولاد
نبشی 12 و 6 متری کارخانه
27,000
0
1397/02/02

از پروفیل های پر کاربرد در ساختمان سازی می توان نبشی را نام برد که در اتصال پل ها به ستون ها و اتصال ستون ها به صفحات فونداسیون و ساخت ستون و خرپا از آن استفاده می شود. نبشی در اسانسور سازی نیز کاربرد دارد و از آن به صورت قطعات خرد شده که اصطلاحا نبشی لقمه نام دارد استفاده می شود. نبشی ها به صورت پرسی و فابریک تولید و عرضه می شوند. نبشی ها با دومشخصه اندازه بال و ضخامت شناخته می شوند. در ایران کارخانه های مختلفی تولیید کننده نبشی هستند که محصولات آنها با نام خودشان شناخته می شود ازجمله:  نبشی ناب تبریز، نبشی آریان فولاد،  نبشی ظهوریان،  نبشی نیکان،  نبشی منظومه و نبشی اسپیرال.

قیمت نبشی در بازار فعلی و پیش بینی آن رابطه مستنقیمی با پیش بینی قیمت اهن در آینده دارد. با توجه به نوسانات بازار ، قیمت نبشی نیز متاثر از همین نوسانات تغییر می کند. با درک بهتر دلایل افزایش قیمت آهن و دلایل کاهش آن می توان پیش بینی قیمت نبشی را تا حد زیادی نزدیک به واقعیت انجام داد. عوامل موثر بر قیمت آهن علاوه برتورم داخل دلایلی برون مرزی نیز دارند از جمله:  قیمت جهانی سنگ اهن و میزان عرضه و وتقاضای آن و تغییرات مصرف و مازاد عرضه کشورهای تولیید کننده و مصرف کننده که در صدر لیست کشور چین قرار گرفته. پیامد های افزایش قیمت نفت (انرژی) نیز تاثیرات خود را در این بازار نشان می دهد.همچنین هزینه های حمل و نقل و نرخ توم جهانی.
با مقایسه لیست قیمت نبشی  متوجه تفاوت قیمت فروش نبشی کارخانه های تولیید کننده می شویم. قیمت نبشی کارخانه های مختلف در ایران متفاوت است ، لیست قیمت نبشی های مختلف به صورت روزانه در سایت آهن پرایس قابل مشاهده می باشد و میتوانید با بررسی قیمت نبشی کارخانه های مختلف نسبت به خرید نبشی مورد نظر اقدام نمایید. در مجموعه آهن پرایس فروش نبشی با تضمین قیمت و کیفیت صورت می گیرد و در تناژ بالا فروش نبشی به قیمت کارخانه می باشد.

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید