02154103تلفن تماس

نبشی از جمله پروفیل های ساختمانی است که به صورت مرکب و منفرد در صنعت ساختمان به کار می رود. نبشی ها ابعاد مختلفی دارند که از آنها برای اتصالات پل ها به ستون و یا تیرآهن ها و یا سایر اتصالات در فونداسیون استفاده می شود؛ همچنین از نبشی برای ساخت ستون و خرپا نیز استفاده می شود.

نبشی ها به دو صورت پرسی و فابریک تولید می شوند. نبشی پرسی بصورت یک ورق با طول 6 متر بوده که از وسط عرض خم شده و به شکل نبشی در می آید. نبشی فابریک از همان ابتدای روند تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می شود، همچنین مهم ترین مشخصاتی که از آن برای شناخت نبشی ها استفاده می کنند، اندازه بال ها و ضخامت آن می باشد.

ضخامت نبشی ها از 3 تا 20 میل می باشد که برای هر ضخامت، کارخانه ها ابعاد مختلفی را تولید می کنند. از آنجایی که قیمت نبشی ها را به وزن آنها حساب می کنند (نه تعداد شاخه) ، محاسبه وزن نبشی ها از اهمیت خاصی برخوردار است. فرمولی که عموم مردم برای محاسبه ی وزن نبشی از آن استفاده می کنند عبارت است از: اندازه بال نبشی * ضخامت نبشی * 75/8 * 2 ؛ که در اینجا "2" یک عدد ثابت می باشد. در کشور ما حجم قابل توجهی از نبشی ها مورد خرید و فروش قرار می گیرد که از مهم ترین آنها، نبشی ناب تبریز – نبشی ظهوریان – نبشی ظهوریان – نبشی شکفته و نبشی آریان فولاد می باشد.

نبشی ضخامت: 2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 30*30 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
2 20*20 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 24,400 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
2 30*30 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,650 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
2 40*40 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,550 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
2 25*25 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,950 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 3

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
3 30*30 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 22,200 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 40*40 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 40*40 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 40*40 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 40*40 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 50*50 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 21,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 40*40 نستا 6 متری ST37 کارخانه 21,800 21800 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 30*30 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 30*30 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,350 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 40*40 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,500 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
3 30*30 نستا 6 متری ST37 کارخانه 22,000 200 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 4

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
4 40*40 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 45*45 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 22,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 40*40 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 50*50 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 40*40 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 21,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 50*50 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 21,700 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 40*40 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 50*50 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 40*40 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 50*50 منظومه 6 متری ST37 کارخانه 21,500 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 50*50 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,200 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
4 40*40 نستا 6 متری ST37 کارخانه 22,000 200 1396/08/27 اطلاعات بیشتر
4 40*40 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,050 0 1396/08/24 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
5 45*45 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 22,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 50*50 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 70*70 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 22,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 75*75 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 23,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 50*50 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 50*50 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 21,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 60*60 شکفته 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 50*50 جاوید بناب 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 50*50 زنجان 6 متری ST37 کارخانه 21,500 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 60*60 زنجان 6 متری ST37 کارخانه 21,600 500 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 50*50 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 50*50 منظومه 6 متری ST37 کارخانه 21,500 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
5 50*50 اسپیرال 6 متری ST37 کارخانه 23,050 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 6

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
6 60*60 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
6 70*70 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 22,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
6 75*75 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 22,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
6 80*80 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
6 60*60 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
6 60*60 زنجان 6 متری ST37 کارخانه 21,500 400 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
6 60*60 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
6 60*60 منظومه 6 متری ST37 کارخانه 21,500 100 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 7

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
7 80*80 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,900 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 8

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
8 80*80 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
8 80*80 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
8 80*80 سدید قم 6 متری ST37 کارخانه 21,650 250 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
8 80*80 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
8 100*100 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 22,600 100 1396/08/24 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 10

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
10 100*100 ناب تبریز 6 متری ST37 کارخانه 21,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 100*100 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
10 100*100 ظهوریان 6 متری ST37 کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

نبشی ضخامت: 12

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
12 120*120 آریان فولاد 12 و 6 متری کارخانه 21,700 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار نبشی

قیمت آهن آلات ساختمانی در آبان ماه 96

به گزارش آهن پرایس با توجه به تحقیقات میدانی و کارشناسی صورت گرفته در بازار آهن در آبان ماه سال 96 به غیر یک یا دومورد افزایش هیجانی بازار ثبات نسبی را در قیمت اهن آلات شاهد بودیم.لازم به ذکر است افزایش قیمت ها در آن دو مورد نیز با واکنش منفی بازار مواجه شد و دوباره به پله قبل عقب نشینی کرد.اما اگر به صورت دقیق تری نگاه کنیم این ثبات یک معدل از بازار محسوب می شود بدین معنی که در برخی از موارد از جمله قیمت میلگرد 

جدید ترین وضعیت بازار اهن الات

بازار آهن آلات کشور که در دو هفته ی گذشته روندی صعودی داشت، در حال حاضر دچار روند نزولی شده است. بدین ترتیب که در چند مدت اخیر شاهد رشد قیمت ها بودیم و شیب قیمت ها رو به بالا بود؛ اما در حال حاضر بازار اهن برای باری دیگر دچار کاهش قیمت ها و افت تقاضا شده است. گفتنی است که در روز های قبل (زمان افزایش قیمت ها)، حجم خرید و تقاضا رو به بالا بود و این موضوع باعث فروش بیشتر شد؛ اما در شرایط کنونی بازار که قیمت ها رو به پایین هستند، شاهد ...

شیب قیمت ها در بازار اهن نزولی شد

اخبار بازار اهن الات حاکی از نزولی شدن شیب قیمت ها می باشد. طبق بررسی نمودار قیمت آهن آلات و قیمت های اعلامی از سوی کارخانه های تولید کننده و عرضه کنندگان اهن در کشور، روند قیمت ها شکل نزولی را به خود گرفته و قیمت ها کمی کاهش یافته است. برخی از فعالان و کارشناسان بازار مدعی بودند که افزایش قیمت های اخیر؛ نشات گرفته از بازار چین و بالا رفتن نرخ ارز و دلار می باشد؛ البته لازم به ذکر است که در شرایط کنونی نرخ ارز و دلار همچنان بالاست، اما با

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید