02154103تلفن تماس

ورق هایی را که از جنس فولاد هستند و آنها را توسط دستگاه هایی مخصوص روی اندود می کنند، ورق گالوانیزه می گویند. به عبارتی دیگر می توان گفت که ورق های گالوانیزه، همان ورق هایی هستند که از قبل روی اندود شده اند. این دسته از ورق ها به دلیل آنکه پوشش آنها بسیار صاف و صیقلی می باشند، اکثرا در کار هایی که می خواهند روی کار مشخص باشد مورد استفاده قرار می گیرند.

در مراحل تولید این ورق از موادی بکار برده شده است که بسیار می تواند از زنگ زدگی ورق جلوگیری کند؛ گفتنی است که با شکسته شدن سطح اولیه این ورق ها، باز هم این ورق ها دچار زنگ زدگی نخواهند شد. از جمله موادی که برای تولید ورق های گالوانیزه به منظور جلوگیری از خوردگی آهن استفاده می شود، "روی" می باشد. در کارخانه های تولید کننده ورق گالوانیزه، فلز مادر را به وسیله ی یک لایه از فلز که پوششی از روی است، محافظت می شود تا بتوانند آهن را گالوانیک کنند. این که در این ورق ها تا چه میزان از پوشش گالوانیزه استفاده شده است، بستگی به ضخامت آن ورق دارد. لازم به ذکر است که از مهم ترین روش ها برای صرفه جویی در محافظت فولاد، گالوانیزه کردن می باشد.

همچنین غوطه ور ساختن ورق در حوضچه مذاب، از دیگر موارد با صرفه محافظت ورق می باشد. این موضوع به دلیل آن است که حتی اگر سطح اولیه این ورق ها بشکند، باز هم ورق زنگ نمی زند. این ورق ها در کارخانه ها به دو روش مختلف فابریک یا رول تولید و عرضه می شوند. از جمله بنام ترین کارخانه های تولید کننده ورق گالوانیزه در ایران، ورق گالوانیزه هفت الماس – ورق گالوانیزه شهرکرد – ورق گالوانیزه تاراز – ورق گالوانیزه سمنان می باشد. البته ورق گالوانیزه قزاق نیز جزو پر فروش ترین ورق هایی است که مورد معامله قرار می گیرد ولی تولید و ساخت ایران نیست.

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.2 1000 هفت الماس رول کارخانه 54,800 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.3

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.3 1000 هفت الماس رول کارخانه 44,500 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.3 1000 کاشان رول کارخانه 40,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.3 1250 کاشان رول کارخانه 40,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.38

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.38 1000 روی اندود رول کارخانه 41,300 500 1396/08/27 اطلاعات بیشتر
0.38 1250 روی اندود رول کارخانه 41,300 500 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.4

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.4 1000 شهرکرد رول کارخانه 38,530 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.4 1250 شهرکرد رول کارخانه 38,530 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.4 1000 هفت الماس رول کارخانه 41,500 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.4 1250 کاشان رول کارخانه 40,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.4 1000 کاشان رول کارخانه 40,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.45

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.45 1000 هفت الماس رول کارخانه 40,700 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.45 1000 کاشان رول کارخانه 39,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.45 1250 کاشان رول کارخانه 39,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.48

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.48 1250 روی اندود رول کارخانه 38,500 700 1396/08/27 اطلاعات بیشتر
0.48 1000 روی اندود رول کارخانه 38,200 700 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.5 1000 شهرکرد رول کارخانه 37,820 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 شهرکرد رول کارخانه 37,820 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 تاراز رول کارخانه 37,820 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 39,800 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1250 کاشان رول کارخانه 38,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 کاشان رول کارخانه 38,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.5 1000 تاراز رول کارخانه 37,820 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.55

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.55 1000 هفت الماس رول کارخانه 39,400 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.55 1000 کاشان رول کارخانه 38,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.55 1250 کاشان رول کارخانه 38,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.58

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.58 1000 روی اندود رول کارخانه 37,000 200 1396/08/27 اطلاعات بیشتر
0.58 1250 روی اندود رول کارخانه 37,500 700 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.6

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.6 1000 شهرکرد رول کارخانه 37,520 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 شهرکرد رول کارخانه 37,520 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 تاراز رول کارخانه 37,520 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 هفت الماس رول کارخانه 39,000 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1250 کاشان رول کارخانه 38,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 کاشان رول کارخانه 38,000 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.6 1000 تاراز رول کارخانه 37,520 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.7

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.7 1000 شهرکرد رول کارخانه 37,420 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 شهرکرد رول کارخانه 37,420 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 تاراز رول کارخانه 37,420 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 هفت الماس رول کارخانه 38,100 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 کاشان رول کارخانه 37,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1250 کاشان رول کارخانه 37,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.7 1000 تاراز رول کارخانه 37,420 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.8

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.8 1000 شهرکرد رول کارخانه 37,370 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 شهرکرد رول کارخانه 37,370 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 تاراز رول کارخانه 37,370 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 هفت الماس رول کارخانه 37,800 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1250 کاشان رول کارخانه 37,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 کاشان رول کارخانه 37,800 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.8 1000 تاراز رول کارخانه 37,370 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 0.9

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
0.9 1000 شهرکرد رول کارخانه 37,370 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 شهرکرد رول کارخانه 37,370 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 تاراز رول کارخانه 37,370 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 هفت الماس رول کارخانه 37,500 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 کاشان رول کارخانه 37,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1250 کاشان رول کارخانه 37,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
0.9 1000 تاراز رول کارخانه 37,370 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 1

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1 1000 شهرکرد رول کارخانه 37,320 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1 1250 شهرکرد رول کارخانه 37,320 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1 1250 تاراز رول کارخانه 37,320 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1 1000 هفت الماس رول کارخانه 37,400 200 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1 1250 کاشان رول کارخانه 37,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1 1000 کاشان رول کارخانه 37,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1 1000 تاراز رول کارخانه 37,320 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 1.25

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.25 1000 شهرکرد رول کارخانه 37,320 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 شهرکرد رول کارخانه 37,320 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 تاراز رول کارخانه 37,320 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 هفت الماس رول کارخانه 37,400 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 کاشان رول کارخانه 37,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1250 کاشان رول کارخانه 37,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.25 1000 تاراز رول کارخانه 37,320 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 1.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
1.5 1000 شهرکرد رول کارخانه 37,270 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 شهرکرد رول کارخانه 37,270 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 تاراز رول کارخانه 37,270 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 37,300 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1250 کاشان رول کارخانه 37,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 کاشان رول کارخانه 37,500 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
1.5 1000 تاراز رول کارخانه 37,270 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 2

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2 1000 شهرکرد رول کارخانه 37,270 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
2 1250 شهرکرد رول کارخانه 37,270 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
2 1250 تاراز رول کارخانه 37,270 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
2 1000 هفت الماس رول کارخانه 39,200 300 1396/08/30 اطلاعات بیشتر
2 1000 تاراز رول کارخانه 37,270 0 1396/08/27 اطلاعات بیشتر

ورق گالوانیزه ضخامت: 2.5

ضخامت ابعاد کارخانه مشخصات کالا قیمت (ریال) نوسان (ريال) تاریخ
2.5 1000 هفت الماس رول کارخانه 37,300 0 1396/08/30 اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار ورق گالوانیزه

قیمت آهن آلات ساختمانی در آبان ماه 96

به گزارش آهن پرایس با توجه به تحقیقات میدانی و کارشناسی صورت گرفته در بازار آهن در آبان ماه سال 96 به غیر یک یا دومورد افزایش هیجانی بازار ثبات نسبی را در قیمت اهن آلات شاهد بودیم.لازم به ذکر است افزایش قیمت ها در آن دو مورد نیز با واکنش منفی بازار مواجه شد و دوباره به پله قبل عقب نشینی کرد.اما اگر به صورت دقیق تری نگاه کنیم این ثبات یک معدل از بازار محسوب می شود بدین معنی که در برخی از موارد از جمله قیمت میلگرد 

قیمت ورق آهن در بازار

بعد ازتب تند افزایش  قیمت ورق اهن در چند ماه اخیر و شوکی که به بازار وارد شد، قیمت فعلی ورق سیاه و سایر مقاطع فولادی در ثبات نسبی هستند اما کماکان نوسانات قیمت وجود دارد نه به شدت قبل اما در حدی هست که بعضی مشتریان را در نهایی کردن خرید مردد کند. کاربرد فراوان  ورق اهن در صنایع مختلف، ساختمان سازی و سایر پروژه های عمرانی این مقطع فولادی را به محصولی پر تقاضا در بازار تبدیل کرده که تغیرات قیمتی آن همچون میلگرد 

جدید ترین وضعیت بازار اهن الات

بازار آهن آلات کشور که در دو هفته ی گذشته روندی صعودی داشت، در حال حاضر دچار روند نزولی شده است. بدین ترتیب که در چند مدت اخیر شاهد رشد قیمت ها بودیم و شیب قیمت ها رو به بالا بود؛ اما در حال حاضر بازار اهن برای باری دیگر دچار کاهش قیمت ها و افت تقاضا شده است. گفتنی است که در روز های قبل (زمان افزایش قیمت ها)، حجم خرید و تقاضا رو به بالا بود و این موضوع باعث فروش بیشتر شد؛ اما در شرایط کنونی بازار که قیمت ها رو به پایین هستند، شاهد ...

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید