ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه کاویان
ضخامت: 25
وزن: 1472 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 104,000 1,000
1399/04/10 103,000 0
1399/04/09 103,000 0
1399/04/08 103,000 0