ناودانی 6 متری کارخانه

گروه: ��������������
تولید کننده: کارخانه شکفته
ضخامت:
وزن: 39 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/06/24 161,000 5,000
1400/06/22 166,000 4,000
1400/06/21 170,000 5,000
1400/06/17 175,000 2,000