میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 18
وزن: 23/9 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/19 99,500 6,500
1399/04/18 93,000 2,000
1399/04/15 91,000 2,800
1399/04/14 88,200 6,700