ورق گالوانیزه رول کارخانه

گروه: ورق
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 0.5
وزن: متر مربع 3.9 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/09/12 248,000 7,000
1399/09/11 241,000 0
1399/09/10 241,000 3,000
1399/09/09 244,000 0