میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 6/48 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 89,000 0
1399/04/11 89,000 3,000
1399/04/10 86,000 0
1399/04/09 86,000 1,000