پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه اصفهان
ضخامت: 2.5
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/29 191,000 4,000
1399/06/27 195,000 0
1399/06/26 195,000 7,000
1399/06/25 188,000 1,500