پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه اصفهان
ضخامت: 3
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/26 180,000 5,000
1399/06/18 175,000 19,500
1399/06/10 155,500 20,500
1399/05/08 176,000 39,000