ورق رنگی رول بنفش بنگاه تهران

گروه: ورق رنگی
ضخامت: 0.5
وزن: 6000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/24 148,300 0
1398/12/03 148,300 4,800
1398/11/21 143,500 11,000
1398/11/16 132,500 800