میلگرد ساده کلاف کارخانه

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
ضخامت:
وزن: 2000 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 تماس بگیرید
1401/05/22 تماس بگیرید
1401/05/19 تماس بگیرید
1401/05/13 تماس بگیرید