لوله مانیسمان (رده 2۰ قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 3
وزن: 45 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 12,000,000 0
1399/04/10 12,000,000 200,000
1399/04/09 11,800,000 200,000
1399/04/07 12,000,000 1,500,000