لوله مانیسمان (رده 2۰ قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 5
وزن: 105 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 26,000,000 0
1399/04/10 26,000,000 0
1399/04/09 26,000,000 0
1399/04/07 26,000,000 2,000,000