ورق سیاه رول کارخانه

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 3
وزن: 8000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/13 98,000 6,900
1398/11/27 91,100 3,100
1398/11/23 88,000 13,400
1398/11/13 74,600 500