میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ظفر بناب
سایز: 10
وزن: 6/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 94,100 8,600
1399/04/14 85,500 1,500
1399/04/09 84,000 0
1399/04/08 84,000 0