پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه یزد
ضخامت: 2.5
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/24 101,000 0
1399/03/21 101,000 0
1399/03/20 101,000 3,000
1399/03/12 104,000 6,000