لوله مانیسمان (رده 40 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 6
وزن: 163 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/07 40,000,000 0
1398/12/06 40,000,000 2,000,000
1398/12/05 38,000,000 4,500,000
1398/11/29 33,500,000 0