نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه نستا
ضخامت: 4
وزن: 10.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/25 81,500 20,600
1398/11/17 60,900 600
1398/11/16 60,300 3,600
1398/11/08 56,700 0