ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 6
وزن: 424 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/19 109,000 7,700
1398/12/14 101,300 800
1398/12/12 102,100 2,400
1398/12/11 104,500 7,100