ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 6
وزن: 424 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 112,000 8,000
1399/04/10 104,000 0
1399/04/09 104,000 0
1399/04/08 104,000 0