ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 12
وزن: 848 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/14 107,500 2,500
1398/12/11 110,000 12,500
1398/09/24 97,500 29,900
1398/09/23 67,600 6,600