اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
تبدیل بنکن
1401/09/14

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1 1/2×2

کارخانه بنکن

تبدیل رده40،بنگاه تهران
مانیسمان
تماس بگیرید
1401/09/14
توضیحات
1 1/2×3

کارخانه بنکن

تبدیل رده40،بنگاه تهران
مانیسمان
132,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
1 1/4×4

کارخانه بنکن

تبدیل رده 40،بنگاه تهران
مانیسمان
242,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
1/2×1

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 در بنگاه تهران
مانیسمان
29,2000تومان
1401/09/14
توضیحات
1×1 1/2

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 در بنگاه تهران
مانیسمان
37,4000تومان
1401/09/14
توضیحات
1×1 1/4

کارخانه بنکن

تبدیل، رده 40، بنگاه تهران
مانیسمان
28,0500تومان
1401/09/14
توضیحات
1×2

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 در بنگاه تهران
مانیسمان
62,7000تومان
1401/09/14
توضیحات
1×2 1/2

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 در بنگاه تهران
مانیسمان
139,7000تومان
1401/09/14
توضیحات
1×3

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 در بنگاه تهران
مانیسمان
176,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
2×3

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 در بنگاه تهران
مانیسمان
110,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
2×4

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 در بنگاه تهران
مانیسمان
187,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
2×8

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 در بنگاه تهران
مانیسمان
1,188,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
3×4

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 در بنگاه تهران
مانیسمان
156,2000تومان
1401/09/14
توضیحات
3×5

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 در بنگاه تهران
مانیسمان
275,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
3×6

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 در بنگاه تهران
مانیسمان
418,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
3×8

کارخانه بنکن

تبدیلرده40 در بنگاه تهران
مانیسمان
814,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
5×4

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 بنگاه تهران
مانیسمان
253,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
6×4

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 بنگاه تهران
مانیسمان
396,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
6×5

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 بنگاه تهران
مانیسمان
363,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
8×4

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 بنگاه تهران
مانیسمان
753,5000تومان
1401/09/14
توضیحات
8×5

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 بنگاه تهران
مانیسمان
693,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
8×6

کارخانه بنکن

تبدیل رده40 بنگاه تهران
مانیسمان
627,0000تومان
1401/09/14
توضیحات

-

تبدیل بنکن

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!