اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت تسمه آهن تهران 1402/03/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6

قیمت تسمه نوردی عرض 6000×20 ضخامت6

کارخانه تهران - 5/7 کیلوگرم
6000×20
26,500500تومان
1402/03/17
توضیحات
6

قیمت تسمه نوردی عرض 6000×30ضخامت6

کارخانه تهران - 8/5 کیلوگرم
6000×30
26,500500تومان
1402/03/17
توضیحات
6

قیمت تسمه نوردی عرض 6000×40 ضخامت6

کارخانه تهران - 11/5 کیلوگرم
6000×40
26,500500تومان
1402/03/17
توضیحات
6

قیمت تسمه نوردی عرض 6000×50 ضخامت6

کارخانه تهران - 14 کیلوگرم
6000×50
26,500500تومان
1402/03/17
توضیحات

-

تسمه آهن تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!