اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
تسمه آهن تهران
1401/04/14

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
5

کارخانه تهران

تسمه نوردی انبار تهران - 5 کیلوگرم
6000×20
تماس بگیرید
1401/04/14
توضیحات
5

کارخانه تهران

تسمه نوردی انبار تهران - 7/1 کیلوگرم
6000×30
تماس بگیرید
1401/04/14
توضیحات
5

کارخانه تهران

تسمه نوردی انبار تهران - 9/5 کیلوگرم
6000×40
تماس بگیرید
1401/04/14
توضیحات
5

کارخانه تهران

تسمه نوردی انبار تهران - 12 کیلوگرم
6000×50
تماس بگیرید
1401/04/14
توضیحات
6

کارخانه تهران

تسمه نوردی انبار تهران - 5/7 کیلوگرم
6000×20
18,5000تومان
1401/04/14
توضیحات
6

کارخانه تهران

تسمه نوردی انبار تهران - 8/5 کیلوگرم
6000×30
18,5000تومان
1401/04/14
توضیحات
6

کارخانه تهران

تسمه نوردی انبار تهران - 14 کیلوگرم
6000×50
18,5000تومان
1401/04/14
توضیحات

-

تسمه آهن تهران

ahanprice