سیم آرماتور تهران

لیست قیمت روزانه فروش سیم آرماتور کارخانه تهران

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
سیم آرماتور تهران
1401/11/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

سیم آرماتور تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!