سیم آرماتور تهران

لیست قیمت روزانه فروش سیم آرماتور کارخانه تهران

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
تهران
1401/03/03

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1.5

کارخانه تهران

سیم فابریک بنگاه تهران
20,80090تومان
1401/03/03
توضیحات
2.5

کارخانه تهران

سیم فابریک بنگاه تهران
20,80090تومان
1401/03/03
توضیحات

-

سیم آرماتور تهران

ahanprice