شیر سوپاپی فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر سوپاپی کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
شیر سوپاپی فاراب
1401/11/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1.5

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
3,540,0000تومان
1401/11/09
توضیحات
2

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
3,840,0000تومان
1401/11/09
توضیحات
2.5

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
5,170,0000تومان
1401/11/09
توضیحات
3

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
5,960,0000تومان
1401/11/09
توضیحات
4

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
8,400,0000تومان
1401/11/09
توضیحات
5

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
11,360,0000تومان
1401/11/09
توضیحات
8

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
21,760,0000تومان
1401/11/09
توضیحات

-

شیر سوپاپی فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!