شیر سوپاپی فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر سوپاپی کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
شیر سوپاپی فاراب
1401/07/12

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1.5

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
3,100,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
2

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
3,340,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
2.5

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
4,460,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
3

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
5,040,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
4

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
7,110,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
5

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
9,590,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
8

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
18,920,0000تومان
1401/07/12
توضیحات

-

شیر سوپاپی فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!