شیر سوپاپی فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر سوپاپی کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
شیر سوپاپی فاراب
1401/03/05

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1.5

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
5,020,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
2

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
5,500,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
2.5

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
6,820,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
3

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
7,340,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
4

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
9,600,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
5

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
13,090,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
8

کارخانه فاراب

شیر سوپاپی چدنی
PN16-F1
25,270,0000تومان
1401/03/05
توضیحات

-

شیر سوپاپی فاراب

ahanprice