قیمت شیر سوپاپی فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر سوپاپی کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت شیر سوپاپی فاراب 1402/03/18

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1.5

قیمت شیر سوپاپی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
5,100,0000تومان
1402/03/18
توضیحات
2

قیمت شیر سوپاپی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
5,674,9000تومان
1402/03/18
توضیحات
2.5

قیمت شیر سوپاپی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
7,707,7000تومان
1402/03/18
توضیحات
3

قیمت شیر سوپاپی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
9,089,7000تومان
1402/03/18
توضیحات
4

قیمت شیر سوپاپی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
12,816,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
5

قیمت شیر سوپاپی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
16,903,7000تومان
1402/03/18
توضیحات
8

قیمت شیر سوپاپی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
31,344,0000تومان
1402/03/18
توضیحات

-

شیر سوپاپی فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!