شیر یک طرفه فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر یک طرفه کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
شیر یک طرفه فاراب
1401/07/12

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
1,890,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
2.5

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
2,060,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
3

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
2,280,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
4

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
2,830,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
5

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
3,810,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
6

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
5,530,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
8

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
8,500,0000تومان
1401/07/12
توضیحات

-

شیر یک طرفه فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!