قیمت شیر یک طرفه فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر یک طرفه کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت شیر یک طرفه فاراب 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت شیر یک طرفه، F6

کارخانه فاراب
PN16
2,760,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
2.5

قیمت شیر یک طرفه، F6

کارخانه فاراب
PN16
3,143,6000تومان
1402/03/16
توضیحات
3

قیمت شیر یک طرفه، F6

کارخانه فاراب
PN16
3,568,5000تومان
1402/03/16
توضیحات
4

قیمت شیر یک طرفه، F6

کارخانه فاراب
PN16
4,422,6000تومان
1402/03/16
توضیحات
5

قیمت شیر یک طرفه، F6

کارخانه فاراب
PN16
5,811,6000تومان
1402/03/16
توضیحات
6

قیمت شیر یک طرفه، F6

کارخانه فاراب
PN16
8,199,5000تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت شیر یک طرفه، F6

کارخانه فاراب
PN16
12,592,5000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

شیر یک طرفه فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!