شیر یک طرفه فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر یک طرفه کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
شیر یک طرفه فاراب
1401/11/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
2,050,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
2.5

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
2,290,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
3

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
2,560,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
4

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
3,170,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
5

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
4,240,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
6

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
6,090,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
8

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
9,350,0000تومان
1401/11/17
توضیحات

-

شیر یک طرفه فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!