شیر یک طرفه فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر یک طرفه کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
شیر یک طرفه فاراب
1401/03/05

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
1,690,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
2.5

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
1,870,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
3

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
2,070,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
4

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
2,390,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
5

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
3,490,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
6

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
4,680,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
8

کارخانه فاراب

شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6
PN16
7,390,0000تومان
1401/03/05
توضیحات

-

شیر یک طرفه فاراب

ahanprice