اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
لوازم داربست بنگاه تهران
1401/09/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

کارخانه بنگاه تهران

H بست - جدول وزن
64,0000تومان
1401/09/16
توضیحات
1

کارخانه بنگاه تهران

بست تک پیچ - جدول وزن
27,0000تومان
1401/09/16
توضیحات
1

کارخانه بنگاه تهران

بست گردون - جدول وزن
62,0000تومان
1401/09/16
توضیحات

-

لوازم داربست بنگاه تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!