اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
لوازم داربست بنگاه تهران
1401/04/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

کارخانه بنگاه تهران

H بست - جدول وزن
64,9000تومان
1401/04/11
توضیحات
1

کارخانه بنگاه تهران

بست تک پیچ - جدول وزن
26,5600تومان
1401/04/11
توضیحات
1

کارخانه بنگاه تهران

بست گردون - جدول وزن
62,5000تومان
1401/04/11
توضیحات

-

لوازم داربست بنگاه تهران

ahanprice