اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لوله داربستی تهران شرق 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1 1/2

قیمت لوله داربستی کارخانه

کارخانه تهران شرق - 14.5 کیلوگرم
2
37,200400تومان
1402/03/16
توضیحات
1 1/2

قیمت لوله داربستی کارخانه

کارخانه تهران شرق - 18.5 کیلوگرم
2.5
37,200400تومان
1402/03/16
توضیحات

-

لوله داربستی تهران شرق

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!