میلگرد ساده نورد فولاد کاران افق

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد ساده کارخانه نورد فولاد کاران افق

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
میلگرد ساده نورد فولاد کاران افق
1401/04/13

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

میلگرد ساده نورد فولاد کاران افق

ahanprice