نبشی آریان فولاد

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه آریان فولاد

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
نبشی آریان فولاد
1401/11/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

نبشی آریان فولاد

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!