قیمت نبشی آریان فولاد

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه آریان فولاد

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت نبشی آریان فولاد 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40

کارخانه آریان فولاد - 12 کیلوگرم
40×40
28,200100تومان
1402/03/16
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه آریان فولاد - 15 کیلوگرم
40×40
27,120100تومان
1402/03/16
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه آریان فولاد - 24 کیلوگرم
50×50
27,150100تومان
1402/03/16
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60

کارخانه آریان فولاد - 35 کیلوگرم
60×60
27,150100تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه آریان فولاد - 60 کیلوگرم
80×80
27,10060تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه آریان فولاد - 94 کیلوگرم
100×100
27,95010تومان
1402/03/16
توضیحات
12

قیمت نبشی 12 میل ابعاد 120×120

کارخانه آریان فولاد - 135 کیلوگرم
120×120
27,950100تومان
1402/03/16
توضیحات

-

نبشی آریان فولاد

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!