نبشی آونگان

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه آونگان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
نبشی آونگان
1401/03/04

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

کارخانه آونگان

نبشی 6 متری ST37 کارخانه - 93 کیلوگرم
100×100
17,9000تومان
1401/03/04
توضیحات
12

کارخانه آونگان

نبشی 6 متری ST37 کارخانه - 123 کیلوگرم
120×120
17,9000تومان
1401/03/04
توضیحات

-

نبشی آونگان

ahanprice