نبشی ظهوریان

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه ظهوریان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
نبشی ظهوریان
1401/03/04

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

کارخانه ظهوریان

نبشی 6 متری ST37 کارخانه - 98 کیلوگرم
100×100
18,2500تومان
1401/03/04
توضیحات

-

نبشی ظهوریان

ahanprice