قیمت نبشی ظهوریان

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه ظهوریان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت نبشی ظهوریان 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 30×30

کارخانه ظهوریان - 9 کیلوگرم
30×30
26,750550تومان
1402/03/16
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه ظهوریان - 15.9 کیلوگرم
40×40
26,750800تومان
1402/03/16
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه ظهوریان - 24.6 کیلوگرم
50×50
26,560700تومان
1402/03/16
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60

کارخانه ظهوریان - 35.4 کیلوگرم
60×60
26,860600تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه ظهوریان - 62.9 کیلوگرم
80×80
26,760600تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه ظهوریان - 98 کیلوگرم
100×100
26,700600تومان
1402/03/16
توضیحات

-

نبشی ظهوریان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!