هاش ترک

لیست قیمت روزانه فروش هاش کارخانه ترک

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
هاش ترک
1401/11/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

کارخانه ترک

هاش سبک HEA بنگاه تهران - 200 کیلوگرم
شاخه 12 متری
62,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
10

کارخانه ترک

هاش سنگین HEB بنگاه تهران - 244 کیلوگرم
شاخه 12 متری
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
12

کارخانه ترک

هاش سبک HEA بنگاه تهران - 234 کیلوگرم
شاخه 12 متری
62,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
12

کارخانه ترک

هاش سنگین HEB بنگاه تهران - 322 کیلوگرم
شاخه 12 متری
62,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
14

کارخانه ترک

هاش سبک HEA بنگاه تهران - 299 کیلوگرم
شاخه 12 متری
55,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
20

کارخانه ترک

هاش سبک HEA بنگاه تهران - 508 کیلوگرم
شاخه 12 متری
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
22

کارخانه ترک

هاش سنگین HEB بنگاه تهران - 828 کیلوگرم
شاخه 12 متری
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
24

کارخانه ترک

هاش سبک HEA بنگاه تهران - 724 کیلوگرم
شاخه 12 متری
64,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
24

کارخانه ترک

هاش سنگین HEB بنگاه تهران - 960 کیلوگرم
شاخه 12 متری
64,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
28

کارخانه ترک

هاش سبک HEA بنگاه تهران - 1210 کیلوگرم
شاخه 12 متری
64,0000تومان
1401/11/16
توضیحات
28

کارخانه ترک

هاش سنگین HEB بنگاه تهران - 1210 کیلوگرم
شاخه 12 متری
64,0000تومان
1401/11/17
توضیحات
40

کارخانه ترک

هاش سنگین HEB بنگاه تهران - 1869 کیلوگرم
شاخه 12 متری
67,5000تومان
1401/11/17
توضیحات

-

هاش ترک

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!