قیمت هاش ترک

لیست قیمت روزانه فروش هاش کارخانه ترک

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت هاش ترک 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت هاش10 سبک بنگاه تهران

کارخانه ترک - 200 کیلوگرم
64,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
10

قیمت هاش10 سنگین بنگاه تهران

کارخانه ترک - 244 کیلوگرم
64,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
12

قیمت هاش12 سبک بنگاه تهران

کارخانه ترک - 234 کیلوگرم
64,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
12

قیمت هاش12 سنگین بنگاه تهران

کارخانه ترک - 322 کیلوگرم
64,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
14

قیمت هاش14 سبک بنگاه تهران

کارخانه ترک - 299 کیلوگرم
64,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
22

قیمت هاش22 سنگین بنگاه تهران

کارخانه ترک - 828 کیلوگرم
69,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
24

قیمت هاش 24 سبک بنگاه تهران

کارخانه ترک - 724 کیلوگرم
69,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
24

قیمت هاش24 سنگین بنگاه تهران

کارخانه ترک - 960 کیلوگرم
69,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
28

قیمت هاش 28 سبک بنگاه تهران

کارخانه ترک - 1210 کیلوگرم
69,0000تومان
1402/03/10
توضیحات

-

هاش ترک

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!