اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت رول اسیدشویی، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 15.6 کیلوگرم
1250
39,2000تومان
1402/03/10
توضیحات
3

قیمت رول اسیدشویی، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 23.4 کیلوگرم
1250
36,3000تومان
1402/03/10
توضیحات

-

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!