اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق روغنی هفت الماس 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.5

قیمت رول روغنی ST12عرض 1000 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 4.1 کیلوگرم
1000
50,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
0.5

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1250 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 4.1 کیلوگرم
1250
50,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
0.6

قیمت رول روغنی ST12 عرض1000 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 5 کیلوگرم
1000
51,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
0.6

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1250 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 5 کیلوگرم
1250
52,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
0.7

قیمت رول روغنی ST12 عرض1000 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 5.8 کیلوگرم
1000
47,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
0.7

قیمت رول روغنی ST12 عرض1250 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 5.8 کیلوگرم
1250
47,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
0.8

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1000 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 6.6 کیلوگرم
1000
47,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
0.8

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1250 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 6.6 کیلوگرم
1250
47,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
0.9

قیمت رول روغنی ST12عرض 1000بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 7.4 کیلوگرم
1000
47,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
1

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1250 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 8.2 کیلوگرم
1250
48,6000تومان
1402/03/11
توضیحات
1

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1000 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 8.2 کیلوگرم
1000
48,6000تومان
1402/03/11
توضیحات
1.25

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1000 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 10.3 کیلوگرم
1000
48,6000تومان
1402/03/11
توضیحات
1.25

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1250 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 10.3 کیلوگرم
1250
48,6000تومان
1402/03/11
توضیحات
1.5

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1000 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 12.3 کیلوگرم
1000
49,6000تومان
1402/03/11
توضیحات
1.5

قیمت رول روغنی ST12 عرض1250 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 12.3 کیلوگرم
1250
49,6000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1000 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 16.4 کیلوگرم
1000
48,4000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1250 بنگاه تهران

کارخانه هفت الماس - 16.4 کیلوگرم
1250
48,4000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

ورق روغنی هفت الماس

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!