در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت ورق روغنی هفت الماس 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.5
قیمت ورق روغنی ST12عرض 1000 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 4.1 کیلوگرم
1000
47,600 43,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.5
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1250 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 4.1 کیلوگرم
1250
47,600 43,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.6
قیمت ورق روغنی ST12 عرض1000 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 5 کیلوگرم
1000
44,600 40,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.6
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1250 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 5 کیلوگرم
1250
44,600 40,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.7
قیمت ورق روغنی ST12 عرض1000 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 5.8 کیلوگرم
1000
44,100 40,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.7
قیمت ورق روغنی ST12 عرض1250 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 5.8 کیلوگرم
1250
44,100 40,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.8
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1000 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 6.6 کیلوگرم
1000
44,100 40,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.8
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1250 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 6.6 کیلوگرم
1250
44,100 40,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.9
قیمت ورق روغنی ST12عرض 1000بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 7.4 کیلوگرم
1000
44,600 40,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
1
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1250 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 8.2 کیلوگرم
1250
44,600 40,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
1
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1000 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 8.2 کیلوگرم
1000
44,600 40,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
1.25
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1000 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 10.3 کیلوگرم
1000
44,100 40,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
1.25
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1250 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 10.3 کیلوگرم
1250
44,100 40,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
1.5
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1000 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 12.3 کیلوگرم
1000
45,600 41,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
1.5
قیمت ورق روغنی ST12 عرض1250 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 12.3 کیلوگرم
1250
45,600 41,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1000 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 16.4 کیلوگرم
1000
47,100 42,818 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت ورق روغنی ST12 عرض 1250 بنگاه تهران کارخانه هفت الماس - 16.4 کیلوگرم
1250
47,100 42,818 0 تومان
1403/03/01
توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

ورق روغنی هفت الماس

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!