ورق گالوانیز

لیست قیمت روزانه فروش ورق گالوانیز

فیلتر قیمت

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (ریال)
تاریخ
ضخامت:
0.4
ضخامت:
0.45
ضخامت:
0.5
ضخامت:
0.55
ضخامت:
0.6
ضخامت:
0.7
ضخامت:
0.8
ضخامت:
0.9
ضخامت:
1
ضخامت:
1.25
ضخامت:
1.5
ضخامت:
2

قیمت ورق گالوانیز

فیلتر قیمت