قیمت پروفیل آلومینیوم تهران

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل آلومینیوم کارخانه تهران

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت پروفیل آلومینیوم تهران 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1
40×100
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1
20×20
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1
30×30
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1
40×40
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1
50×50
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1
60×60
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1.8
40×100
152,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1.8
40×60
152,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
100×100
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
100×40
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
110×110
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
120×120
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
70×70
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
80×80
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
90×90
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
3
20×40
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
3
40×60
145,0000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

پروفیل آلومینیوم تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!