قیمت پروفیل Z اصفهان

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل Z کارخانه اصفهان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت پروفیل Z اصفهان 1402/03/07

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2.5

قیمت پروفیل Z ضخامت 2.5 ارتفاع 18 سانتی

کارخانه اصفهان - 38 کیلوگرم
18 سانتی
36,2000تومان
1402/03/07
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل Z ضخامت 2.5 ارتفاع 20 سانتی

کارخانه اصفهان - 41 کیلوگرم
20 سانتی
36,2000تومان
1402/03/07
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل Z ضخامت 2.5 ارتفاع 22 سانتی

کارخانه اصفهان - 43 کیلوگرم
22 سانتی
36,2000تومان
1402/03/07
توضیحات
3

قیمت پروفیل Z ضخامت 3 ارتفاع22 سانتی

کارخانه اصفهان - 52 کیلوگرم
22 سانتی
36,2000تومان
1402/03/07
توضیحات
3

قیمت پروفیل Z ضخامت 3 ارتفاع 20 سانتی

کارخانه اصفهان - 49 کیلوگرم
20 سانتی
36,2000تومان
1402/03/07
توضیحات
3

قیمت پروفیل Z ضخامت3 ارتفاع 18 سانتی

کارخانه اصفهان - 46 کیلوگرم
18 سانتی
36,2000تومان
1402/03/07
توضیحات

-

پروفیل Z اصفهان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!