پروفیل Z اصفهان

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل Z کارخانه اصفهان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
پروفیل Z اصفهان
1401/04/15

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه اصفهان

پروفیل Z استاندارد - 30 کیلوگرم
18سانتیمتر
تماس بگیرید
1401/04/15
توضیحات
2

کارخانه اصفهان

پروفیل Z استاندارد - 31 کیلوگرم
20سانتیمتر
تماس بگیرید
1401/04/15
توضیحات
2

کارخانه اصفهان

پروفیل Z استاندارد - 33 کیلوگرم
22سانتیمتر
تماس بگیرید
1401/04/15
توضیحات
2.5

کارخانه اصفهان

پروفیل Z استاندارد - 38 کیلوگرم
18سانتیمتر
22,8000تومان
1401/04/15
توضیحات
2.5

کارخانه اصفهان

پروفیل Z استاندارد - 41 کیلوگرم
20سانتیمتر
22,8000تومان
1401/04/15
توضیحات
2.5

کارخانه اصفهان

پروفیل Z استاندارد - 43 کیلوگرم
22سانتیمتر
22,8000تومان
1401/04/15
توضیحات
3

کارخانه اصفهان

پروفیل Z استاندارد - 46 کیلوگرم
18سانتیمتر
22,8000تومان
1401/04/15
توضیحات
3

کارخانه اصفهان

پروفیل Z استاندارد - 49 کیلوگرم
20سانتیمتر
22,8000تومان
1401/04/15
توضیحات
3

کارخانه اصفهان

پروفیل Z استاندارد - 52 کیلوگرم
22سانتیمتر
22,8000تومان
1401/04/15
توضیحات

-

پروفیل Z اصفهان

ahanprice