رول روغنی ST12 بنگاه تهران

گروه: ������ ����������
تولید کننده: کارخانه هفت الماس
ضخامت: 1.25
وزن: 10.3 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/17 28,850 0
1401/09/16 28,850 0
1401/09/15 28,850 200
1401/09/14 28,650 0