نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه شکفته
ضخامت: 3
وزن: 8 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/16 101,000 9,500
1399/04/11 91,500 500
1399/04/10 91,000 0
1399/04/09 91,000 0