نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه شکفته
ضخامت: 8
وزن: 50 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/26 129,000 0
1399/06/25 129,000 1,000
1399/06/24 128,000 2,500
1399/06/23 125,500 4,000