نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه شکفته
ضخامت: 8
وزن: 50 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/16 66,000 4,000
1399/02/10 62,000 0
1399/02/01 62,000 0
1399/01/31 62,000 0